มีค่าใช้จ่าย

อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity

อบรมวันที่ 20 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลด้วย 3 เทคนิคของญี่ปุ่น 3 Japanese Techniques in Improving Personal Productivity
- รอบที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.ภคพร กุลจิรันธร
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ: โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของพนักงาน ดังนั้นพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงจะเป็นที่ต้องการ และมีคุณค่าสูงในมุมมองของผู้บริหาร จะทำอย่างไรให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นภายในระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงเท่ากัน หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ 3 แบบ ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาในการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


Pre-Test

แบบทดสอบง่าย ๆ 5 ข้อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองในหัวข้อที่จะเรียน

หลัก 5S การจัดการโต๊ะทำงานให้ทำงานอย่างราบรื่นรวดเร็ว

เป้าหมายของกิจกรรม 5S หรือ 5 ส เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ หน้างานและเป็นกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเป็นดี กิจกรรม 5 ส แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การบริหารจัดการสิ่งของ (สะสาง สะดวก สะอาด) และ 2) การบริหารจัดการคน (สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย) แต่ปัญหาสำคัญที่พบในหน่วยงานคือคนในองค์กรขาดการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมองว่า กิจกรรม 5 ส เป็นภาระมากกว่าเป็นกิจวัตรส่วนตัว หลักสูตรนี้จะทำให้เห็นว่า สะสาง สะดวก และสะอาด ทำได้ง่ายและได้ประโยชน์มาก ได้อย่างไร

เทคนิค Mieruka : Visual Management มองเห็นได้ สำเร็จเร็ว

MIERUKA” เป็นเทคนิคการบริหารพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับ KAIZEN หรือ หลักการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องได้ เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการแจกแจงข้อมูลปัจจุบันก่อนจะเริ่มการแก้ไขหรือปรับปรุงใดๆ ก็ตาม จึงสามารถนำ “MIERUKA” มาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนกลยุทธ์ การผลิต การจัดซื้อ การบริการ การบริหารรายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็สามารถใช้เทคนิคการบริหารนี้ได้ในทุกส่วนเรียกได้ว่าเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้ในทุกมิติ หากข้อมูลที่มีทั้งหมดถูกทำให้มองเห็นได้แล้ว การตัดสินใจต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้เทคนิค “MIERUKA” จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแปลงตัวเลขหรือตัวหนังสือเป็นภาพจะย่นย่อข้อความและกระตุ้นความจำได้ดียิ่งขึ้น

การบริหารเวลา 1 วันด้วยตาราง 4x4

การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้พนักงานสามารถเลือกทำงานที่เร่งด่วน สำคัญ ต้องทำให้สำเร็จได้ในแต่ละวัน กำจัด backlog และไม่เสียเวลาไปกับงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ ผลผลิต เซสชั่นนี้จะแนะนำการใช้ตาราง 4x4 มาบริหารเวลาใน 1 วันของแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนตัว และยังเป็นตารางรายงานผลการสำเร็จในแต่ละวันของตนเองด้วย

ในเซสชั่นนี้จะมีการทำ workshop เพื่อส่งเสริมจากจัดลำดับงาน การตัดงานที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็นออกจากตารางงาน และสรุปรายงาน

After Action Review การประเมินตนเอง

ให้ผู้เข้าอบรมได้ประเมินตนเอง ว่า

1. เป้าหมายหรือความคาดหวังของท่านก่อนเข้าเรียนคืออะไร

2. เรียนแล้วเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่ เพราะอะไร

3. สิ่งที่เกินเป้าหมายหรือความคาดหวัง เพราะอะไร

4. สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง หรือปัญหาที่พบ เพราะอะไร

5. ท่านจะกลับไปทำอะไรต่อ หรือปรับปรุงการทำงานอย่างไร

ลักษณะการอบรม

1.บรรยาย

2.Workshop

3.Quiz
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในสังคมไทยสมัยโบราณ การใช้เครื่องหอมได้สอดแทรกอยู่ในประเพณีต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินชีวิต เช่น ประเพณีการโกนผมไฟ พิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ ตลอดถึงการรดน้ำศพ เครื่อ...
ความต้องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้านการขาย การเงิน การผลิต เป็นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็นรายงานที่ผู้บริหารมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆปฏิบัติการจัดทำ...
มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา
ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่...
หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
เพื่อให้ทีมงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ได้รู้จักการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Business Intelligence โดยเฉพาะทางด้าน Analytics Sale เพื่อวิเคราะห์วางแผนการสร้างแผนงานการขาย และรับรู้อุปสร...
สอนออนไลน์ไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้!! เรียนรู้กันเต็มๆ 2 วัน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ทั้งจริตนิสัยและลักษณะของตนเองและผู้อื่นในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ