มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
- รอบที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

เคยเจอมั้ย...?

1.  อยากจะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้

 2.  หลายอย่างยังยึดติดกับระบบเดิม ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ

3.  ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative) & พลังคิดบวก (Positive) เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ และโดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...
   1.  จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และคิดเชิงบวก ทำอย่างไร?
   2.  จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
   3.  จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
   4.  ท่ามกลางโลกพลิกผัน จะมองอนาคตแบบเชิงรุก และขับเคลื่อนได้อย่างสมจริง & ทรงพลัง ทำได้อย่างไร?
   5.  จะรับมือกับคำวิจารณ์ตำหนิ ข้อผิดพลาดล้มเหลว ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?


กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

   1.  เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innovation) …เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
               -    ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
               -    ทำไมต้องแตกต่าง?: 3D…คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม
               -    BCG Economy…โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงสร้างสรรค์” แบบ 10 คิด.   
   2.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge ด้วยการเชื่อมโยงอย่างมีไหวพริบ …เพื่อ Aim 2
               -    Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
               -    3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
               -    Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
               -    SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ Wise   
   3.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge & Converge ด้วยตารางคำสุ่ม (Random) …เพื่อ Aim 3
               -    2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
               -    ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)
               -    3P…แว่นขยายส่อง Pain Point ไม่พลาด
               -    Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ
               -    5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
               -    Create…6 แนวทางยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ART   
   4.  เข้าใจภาพรวม การพลังคิดบวก เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน...เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดพลังบวก
               -    HERO…4 พลังบวกเชิงจิตวิทยา เพื่อรับมือโลกพลิกผัน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงบวก
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดพลังบวก” แบบ Hero   
   5.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Hope & Efficacy ด้วยภาพอนาคต…เพื่อ Aim 4
               -    Success…7 สัญญาณแห่งเป้าหมายที่ทรงพลัง
               -    Power…5 เคล็ดลับตั้งเป้าทรงพลัง
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Power จาก CEO’s story
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Power
   6.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Resilience ด้วยการล้มไปข้างหน้า…เพื่อ Aim 5
               -    4อ...อุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
               -    3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน
               -    ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” แบบ 3S   
   7.  ขยายผลฝึกอบรม
               -    สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
               -    ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)
               -    70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจาก Case study, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด, อภิปรายถาม-ตอบแบบเล่าเรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)
               -    Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม, เทคนิค คิดไวไหวพริบ, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดพลังบวก, เทคนิค ตั้งเป้าทรงพลัง, เทคนิค ถอดบทเรียน
               -    Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, ภาวะผู้นำประสานพลัง, ฉลาดปรับตัว: ยืดหยุ่น มุ่งมั่นพากเพียร
ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)
               -    ออกแบบให้ตอบโจทย์     
               -    วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  
               -    เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  
               -    เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีะ, อบรม ทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน, อบรม Creative Innovative, Positive Thinking in the Workplace, อบรม พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, อบรม Positive Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรม 2 วัน (รวม 12 ชม.) เป็นตามกฎหมายกำหนด 12 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 63 ฟรี!!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเครื่องมือวัด (Measuring Tools) ตามแบบงาน (Drawing) ทีX มีระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดและรูปร่าง Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T) อย่างถ...
สถาบันสอนการใช้โภชนาการอาหารหลักเพื่อลดไขมัน สุขภาพดีแบบยั่งยืน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เข้าเรียนได้ หลักสูตร 1.30 ชั่วโมง
เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทด...
เพื่อให้สามารถคัดเลือก ประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการจากแหล่งภายนอกตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
Valentine Day's Workshop Let Love Grow in Your Heart ส่งมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และการตกแต่งภาพ (DSLR Camera and Retouch technique)" วันที่ 6,7,13,14,20,21 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิท...
ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาเทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert) เหมาะสำหรับผู้บริหารสาขาสถาบันการเงิน พนักงานสถาบันการเงินที่ต้องข...