มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง

อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์ การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า ( Solving and Preventing Customer Complaints ) - หลักสูตร 3 ชั่วโมง
- รอบที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00
สอนโดยดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
ราคา 1500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
          ในการทำธุรกิจนั้นความซับซ้อน ทำให้หลายวงการต้องมีการปรับตัว “ลูกค้า” ในปัจจุบันนั้นมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความคาดหวังในการซื้อสินค้าจากผู้ขาย และความคาดหวังนี้ก็เป็นความคาดหวังในหลาย ๆ ด้าน มีทั้งที่เป็นความคาดหวังโดยตรงและความคาดหวังโดยอ้อม ความคาดหวังเหล่านี้อาจจะมีการแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การต่อว่า ประชดประชัน จนถึงการร้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงความไม่พึงพอใจในผู้ขายทั้งสิ้น

          ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจทุกคน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่เป็นประจำ จึงต้องมีความรู้ และมีทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ “Solving preventing Customer complaints” ถูกออกแบบมา โดยมุ่งเน้นการนำสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงานในปัจจุบันเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่พึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผู้ขาย โดยจะมีการร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อความไม่พึงใจต่าง ๆ เหล่านั้นทวีคูณเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดกลไกการบอกต่อ หรือร้องเรียน ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่องค์กรสะสมมานาน จึงเป็นผลเสียที่ไม่อาจจะคาดการถึงมูลค่าของความเสียหายได้ ในเนื้อหามีการรวบรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะขจัดความไม่พึงพอใจ รวมไปถึงวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับความไม่พึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน
  2. เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิด มากกว่าการเอาเปรียบผู้อื่นในการแก้ปัญหา
  3. เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ตาม
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับคู่สนทนาและสถานการณ์

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

      - การบรรยายเนื้อหา 30%

      - Work shop สร้างสถานการณ์ต่างๆ เสมือนจริง 50%

      - Share your Experience 20%หัวข้ออบรม

   1. กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปลี่ยนลูกค้ายุคโลกาภิวัฒน์

   2. การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพื่อค้นหาความต้องการของลุกค้า

   3. แนวคิดการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจ

             - นิสัย(Nature)

             - อารมณ์และเหตุผล(Emotion and Rational Side)

             - สถานภาพ(Status)และ บทบาท(Roles)

   4. เทคนิคการเจรจาด้วยกลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา

             - มีวิสัยทัศน์ (Vision)

             - มีความสามารถ (People Skill)

             - คิดเป็น (Know how to think)

             - มีความรู้ (Educated)

             - ทันสมัย (Modern)

             - สร้างสรรค์ (Constructive)

             - การรับรู้ (Perception)ปแบบผสมผสาน

             - Workshop

   5. กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”

   6. หลักพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

   7. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

   8. การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจามุ่งสู่ผลลัพธ์แบบ WIN:WIN

   9. เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน

   10. Workshop

   11. การพัฒนาเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

   12. วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้คน

   13. การเอาชนะที่โต้แย้งด้วยการโน้มน้าว

   14. การเปลี่ยนความคิดผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

   15. การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ

   16. การสร้างผลลัพธ์ในเชิงสร้างสรรค์ กำหนดบทบาทหน้าที่

   17. Workshop

   18. การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ

             - การใช้ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

             - การใช้ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

             - การใช้ในการจูงใจให้เชื่อมั่นตัวเรา

             - การใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

             - การใช้ในการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงความคิด

             - Workshop

   19. Q/A ถาม & ตอบ

สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า, Solving preventing Customer complaints, อบรม การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า, อบรม Customer Complaints, อบรม online, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเจรจาธุรกิจสินค้าจากเทรดเดอร์ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าประเทศต่างๆอาทิประเทศจีน
ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ Product push หรือ เอาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดนำเสนอขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่เราพลาดโอกาสในการรับรู้...
ะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์...
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 14
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
ทราบแนวทางประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร
เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนร่วมงานองค์กรเพื่อออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการได้