มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )

อบรมวันที่ 27 สิงหาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
ขอเชิญอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร ( Training for the Trainer Skills )
- รอบที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
     โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของทุกฝ่ายภายในองค์กร และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยปรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
     สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรแพลน แอนด์ เวิร์ค  มีความยินดีและขอนำเสนอโครงการฝึกอบรม
          -    สัมมนาสำหรับองค์กรของท่าน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
   3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

หัวข้ออบรม
   1.  บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
   2.  การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่
   3.  การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน  / การเตรียมการสอน
            -    การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
            -    การวางแผนการสอน / การนำเสนอ
            -    การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)
            -    การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)
            -    การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ (Game for Training Play)  
   4.  ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมืออาชีพ
   5.  WORKSHOP : การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)
            -    การสอนแบบบรรยาย
            -    การสอนแบบสาธิต
            -    การสอนแบบมีส่วนร่วม
   6.  เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร
            -    หลักการพูดและการนำเสนอ
            -    การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
            -    การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
            -    การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน / ทักษะเฉพาะตัวของ Trainer
            -    การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง
            -    การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
            -    จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม
            -    เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ
   7.  การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
            -    (ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)    

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
  
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
            -    การบรรยาย  
            -    กิจกรรม และเกม
            -    การแสดงออก   
            -    กลุ่มสัมพันธ์  
            -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร, Training for the Trainer Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และนำมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลตามนโยบายที่ประกาศไว้
ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" วันที่ 2-4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
เพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่...
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
ปัจจุบันเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการทำงานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ในปัจจุบันการขายสินค้าและบริการส่วนมากนิยมการใช้วิธีขายแบบ PRODUCT PUSH หรือ เอาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดนำเสนอขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่เราพลาดโอกาสในการรับรู้...
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่งสินค้าสำหรับกิจกรรมขาออก ให้ผู...
วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้ากับยุค "เราต้องรอด"