มีค่าใช้จ่าย

อบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ

อบรมวันที่ 11 กันยายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
ขอเชิญอบรม หลักสูตร Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
- รอบที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยดร.ภคพร กุลจิรันธร
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

ขอเชิญอบรมหลักสูตร Story Telling Communication and Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ

     เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพให้ทีมงานและการสื่อสารจากหัวหน้างานไปยังลูกน้อง (Top-down)


เนื้อหาหลัก
   1.  Ho-Ren-So Secret of Japanese Communication
   2.  การสื่อสารเพื่อสร้างศักยภาพให้ทีมงาน
   3.  การสื่อสารจากหัวหน้างานไปยังลูกน้อง (Top-down)
   4.  การสื่อสารจากลูกน้องไปยังหัวหน้างาน (Bottom-up)
   5.  การสื่อสารข่าวร้าย
   6.  Workshop
   7.  การพูดในที่สาธารณะ
   8.  การจัดวางท่าทางในการนำเสนอ
   9.  Non-verbal Image for Communicationสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Story Telling Communication and Presentation Skill, Story Telling Communication, Presentation Skill ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในเก็บข้อมูลที่เหมาะสม ความตระหนักในการทำข้อมูลและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า เราจะเปลี่ยนข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้าเป็นพลัง ต้องรู้จักกับคำว่า “ไม่”
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร ลูกจ้าง ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก ทั้งในบทบาทของนายจ้าง ผู้...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 16การติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. ...
ได้เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการต่อผู้เรียนและองค์กร
เพื่อทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร “AutoCAD” รุ่นที่ 10 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2557
หลักสูตร รวมพลังคนต่างวัย Gen Xyz เพื่อความสำเร็จขององค์กร จึงเกิดขึ้นเพื่อการได้เรียนรู้และเข้าใจมุมมองของคนต่างวัย ซึ่งจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานโดยผ่านกิจกรรม Wor...