มีค่าใช้จ่าย

ทักษะ หัวหน้างาน ในการสอน และมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
ทักษะ หัวหน้างาน ในการสอน และมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน เน้นการสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ
  • ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างทีมและการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่สมาชิกในทีม
  • ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เข้าอบรม ให้มีความเข้าใจในรูปแบบทัศนคติที่ถูกต้อง
  • นำความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถนำหลักการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เหมาะสมสำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกการควบคุม
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
ได้เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการรร้านอาหารและธุรกิจบริการ
มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา
คุณสมบัติของผู้เข้อบรม :  ผู้จัดการ/ฝ่ายธุรการ/บุคคล  ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  เจ้าของกิจการที่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่ถู...
หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ เช่นการเขียนโปรแกรมจากโฟลว์ชาร์ต การโปรแกรมควบคุมกระบวนการด้ว...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคั...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 18
มากกว่าทีมพัฒนาคุณภาพบริการ สร้างโมเดลระบบตรวจสอบบริการ ปรับมาตรฐานพฤติกรรมบริการ บริหารข้อร้องเรียนอย่างมีรูปธรรม