มีค่าใช้จ่าย

COMPETENCY สำหรับงานHRM & HRD

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 17 ครั้ง
COMPETENCY สำหรับงานHRM & HRD
หลักสูตร Competency for HRM & HRD
Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาดำเนินการ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร
จะสรรหาคนอย่างที่ใช่  พัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และบริหารประเมินผลงานอย่างมีทิศทาง 
ผู้ปฏิบัติงาน HR ยังขาดความเข้าใจทั้งในพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Competency ในงานจริง  
 
หัวข้อการเรียนรู้
-  ทำไมองค์กรควรใช้ Competency ในการบริหาร HR 
-  ความเข้าใจเกี่ยวกับ Competency
-  ความหมายของ Competency
-  ประเภทของ Competency 
-  ระดับและแนวทางการแบ่งระดับของ Competency  
- ตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือตัวชี้วัดหลัก
- ระดับที่คาดหวังและการกำหนดระดับที่คาดหวัง
-  การกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมหลักของ Competency
-  การกำหนดระดับสมรรถนะ (Proficiency Level)
-  แนวทางการจัดทำแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
-  การทำ Competency Mapping กับตำแหน่งงาน
-  การใช้ Competency ใน 4 ขอบข่ายงานหลักของ HR 
       - งานสรรหาบุคลากร      
       - งานพัฒนาบุคลากร
       - งานวางแผนเส้นทางการเติบโตในอาชีพ
       - งานบริหาร/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
-  แนวทางการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับหน่วยงาน Buy-in เมื่อต้องปรับใช้ Competency 
 
วิธีการเรียนรู้
-  บรรยายอย่างย่อและซักถาม
-  อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
-  กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ
-  การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม
 
 
คำค้นประกาศนี้ Tags: COMPETENCY HRM & HRD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“มาทำความเข้าใจ Business Model and Strategic Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนก...
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC หลักการพื้นฐาน แนวคิด และเทคนิคขั้นตอนกิจกรรม QCC
การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การเขียนแผนงาน และการบริหารแผนงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ถือ...
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมช...
ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น (สมัคร 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน) จากราคาปกติ 3900 บาท
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้อง...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่องคก์รต้องหันมาให้ความสำคัญ นอกจากการเพิ่มยอดขายทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว คือ “...