มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 23 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตรการปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร KPIs
 
เนื้อหาการอบรม
วิเคราะห์แนวทางการกำหนด “ตัวชี้วัดผลงาน (KPI)” นำไปสู่การปรับปรุง 
เพื่อการพัฒนาองค์กรและผู้ปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ด้วยเทคนิค
      -  การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives
      -  การกำหนด Objectives ที่ SMART
      -  หลักพื้นฐานของการกำหนด Objectives กับ Key Results
      -  แนวทางการวิเคราะห์และกำหนด KPIs
      -  ฝึกวิเคราะห์และกำหนด KPIs
              -  Development KPIs + ตัวอย่าง
              -  Outcome KPIs + ตัวอย่าง
      -  แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงาน
      -  เรียนรู้ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขการใช้ KPIs ในองค์กร
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้
     -  ทบทวนกระบวนการตั้งเป้าหมาย (Objectives) และการกำหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่รองรับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนำไปใช้กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ต่อไป  
     -  ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPIs  
     -  ปรับปรุงตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ให้มีความเเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมาย(Objectives) และผลลัพธ์หลัก (Key Results) ขององค์กร โดยเฉพาะความประสงค์ของผู้บริหารที่มุ่งให้กำหนดตัวชี้วัดผลงานและตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPIs ในเชิงการพัฒนา      
     -  แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร
 
แนวทางการเรียนรู้
     -  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) และตอบข้อซักถาม
     -  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ 
        (Workshop & Experience Sharing)
     -  กรณีศึกษาการตั้ง KPIs ของบางองค์กร และวิพากษ์
     -  ฝึกปฏิบัติ (Practice) พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรการปรับปรุงระบบ KPIs เพื่อการบริหารผลงานที

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Gala Dinner เพื่อเป็นสักขีพยานกับรางวัลเกียรติยศโลก
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล ตารางอบรมหลักสูตรนี้ ตลอดปี 2562 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2/62 วันที่ ...
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาท...
สัมมนาที่จะช่วยค้นหาความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณถนัดไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้!!!
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหารและการวิเคราะห์ล...
การปรับใช้ระบบ OKRs ให้ได้ผลดีนั้น ไม่เพียงอาศัยการจัดทำ OKRs หรือ Objective & Key Results ที่ถูกต้อง และไม่เพียงแต่ต้องอาศัยแนวทางการทำ CFR หรือย่อมาจาก Communication (C)  Feed...
คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะทำให้คุณเก่งการตลาดแบบก้าวกระโดด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดแบบรอบด้านตลาดออฟไลน์ ตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขาย ขยายกำไรให้ธุรกิจ