มีค่าใช้จ่าย

Practical Ho-Ren-So

อบรมวันที่ 22 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Practical Ho-Ren-So
หลักสูตร Ho-Ren-So
 
เนื้อหาหลักสูตร (พอสังเขป)
-  หลักการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนองานแบบ Ho-Ren-So
-  แยกแยะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและด้อยประสิทธิภาพ
-  การพัฒนาทักษะ Ho-Ren-So ตามบุคลิกภาพ
-  ประเมินทักษะ Ho-Ren-So ตามตัวชี้วัด
-  ประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น (VC-VM)
-  กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่ม
 
เนื้อหาการเรียนรู้
หัวข้อเรียนรู้และฝึกอบรม : (เวลา 09.00-16.00 น.)
++ หลักการและวิธีการการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย DISC Model
     - การเรียนรู้เพื่อ “รู้จักตัวเอง” และ “เข้าใจผู้อื่น” ด้วย DISC
     - การประยุกต์ใช้คุณลักษณะของ DISC กับเหตุการณ์ต่างๆ
     - การใช้คุณลักษณะของบุคคลด้วย DISC ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
++ ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน
++ หลักการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และเทคนิคการนำเสนองานแบบ Ho-Ren-So คืออะไร
++ ทำไมต้องเป็นแบบ Ho-Ren-So 
++ ความต่างระหว่างวิธีสื่อสารทั่วไปกับแบบ Ho-Ren-So
++ เทคนิคและกระบวนการของ HOKOKU (โฮโกะกุ)
     - เข้าใจความสำคัญของการรายงานในการสื่อสารและการประสานงาน
     - ระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องรายงาน
     - เรียนรู้วิธีการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     - พัฒนาทักษะในการสื่อสารรายงานในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม
++ เทคนิคและกระบวนการของ RENRAKU (เร็งระกุ)
     - เข้าใจความสำคัญของการประสานงาน
     - ระบุวิธีการติดต่อแบบต่างๆ
     - เรียนรู้วิธีการเลือกวิธีการติดต่อที่เหมาะสม
     - พัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการติดต่อ
++ เทคนิคและกระบวนการของ SODAN (โซดัง)
     - เข้าใจถึงความสำคัญของการให้คำปรึกษาในการสื่อสารและการประสานงาน
     - ระบุสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ
     - เรียนรู้วิธีดำเนินการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะในการฟังอย่างกระตือรือร้น
++ วิธีการประเมินทักษะ Ho-Ren-So ของแต่ละคนว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งรู้จักตัวชี้วัด
      ต่างๆ(Indicator)ที่ใช้ในการตรวจติดตามดูพัฒนาการของแต่ละคน
++ แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ Ho-Ren-So โดยใช้กระดาษ A3 Form
++ การประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control(VC-VM) 
      ตามแบบของ Ho-Ren-So
++ กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม ตามหัวข้อต่างๆ
++ สรุปการเรียนรู้ พร้อมคำแนะนำ และถาม-ตอบ
คำค้นประกาศนี้ Tags: Practical Ho-Ren-So

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
1. เรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Mindset - Growth Mindset ยอมรับพลังด้านบวก พร้อมปิดกั้นพลังด้านลบ 2. เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจทั้งของตนเองและทีมงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนแ...
ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวา...
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ...
ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยผู้บริหารงานขายที่ดีและเก่ง โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางของการขาย ส่วนพนักงานขายในทีมจะต้องเป...
"ผู้ประกอบการ" ยุคใหม่ ที่ใครๆก็เป็นได้ สัมมนานี้ จะเผย"เคล็ดลับ 25 ข้อ"ที่ผู้ประกอบการ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
การเขียน Workflow และเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานในหลายระดับ ทุกหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจแนวทางการกำหนดระบบการปฏิบัต...
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น...
EPHM หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ เข้าใจทุกภาคส่วนงานการบริหารจัดการแบบเจาะลึก แม้ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำโรงแรมได้ด้วยตนเอง