มีค่าใช้จ่าย

RoPA Revision and PDPA Implementation

อบรมวันที่ 10 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 22 ครั้ง
RoPA Revision and PDPA Implementation
หลักสูตร RoPA Revision
 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :
o    ทบทวนสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อวางระบบให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)หรือกฎหมายPDPA เน้นการจัดทำบันทึกรายการ
o    การจัดเตรียมกิจกรรมงาน และข้อมูลส่วนบุคคลตามกิจกรรมงานสำหรับทำRoPA
o    การประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมาตรการอื่น
o    ทบทวนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อImplement PDPAในองค์กร
o    เคลียร์ของสงสัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร
 
หัวข้อการเรียนรู้ :
·        ตัวอย่างสิ่งที่องค์กรต่างๆ ทำให้สอดคล้องกับกฎหมายPDPA
·        สรุปสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายPDPAที่ผู้บริหารต้องรู้โดยอธิบายข้อกฎหมาย และตัวอย่างของบางองค์กร
·        การวิเคราะห์กิจกรรมงานเพื่อทำPDPA
·        ทบทวนการจัดทำRoPA
 + ส่วนประกอบของ RoPAตามกฎหมายและแบบฟอร์มของท่าน
 + ข้อเสนอแนะการปรับปรุงRoPAเพื่อจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
 + การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     และจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมฝึกฏิบัติ
 + การเชื่อมโยงข้อมูลจาก RoPAไปยังประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และอธิบายแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อทำประกาศความเป็นส่วนตัว
·       วิเคราะห์องค์กรที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
·        แนวทางจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วบุคคคล (Data Processing Agreement - DPA) และข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement - DSA) สำหรับองค์กรที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
·        แนวทางการจัดการสิทธิ 8 ประการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
·        ถาม-ตอบข้อสงสัย
 
แนวทางการเรียนรู้ :
·       บรรยายอย่างย่อ และถาม-ตอบประเด็นสงสัย
·       กรณีศึกษาและตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
·       การทดสอบความเข้าใจ และอธิบาย
·       อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)
 
      ในการอบรมจะสอดแทรกหลักกฎหมายPDPAไปพร้อมกัน เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
      โดยเฉพาะในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 พร้อมมอบสื่อการเรียนรู้เป็นวีดีโอ ฟรี!!!! หลายรายการ
 
(1)     การจัดทำมาตรการอื่นนอกเหนือจากมาตรา 37
(2)     การวิเคราะห์กิจกรรมงานของแผนกต่าง ๆ
(3)     การจัดทำสื่อการอบรมพนักงานเกี่ยวกับPDPA Awareness Trainingที่ได้ผล
คำค้นประกาศนี้ Tags: RoPA Revision and PDPA Implementation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี่เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับกา...
ถ้าการกระทำที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ใช่ เพราะถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้มาก่อน ก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่...
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” เพื่อให้ความรู้ หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์ การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ
สำหรับสมาชิกธุรกิจประกันภัยอบรม Startup Insurance Broker Online เรื่องการทำ Digital Marketing
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou (โฮ-เรน-โซ) (รายงาน-ติดตาม-ปรึกษาหารือ) แก้ปัญหาสุดฮิตของชีวิตการทำงาน สื่อสารอย่างไรให้ข้อมูลไม่ตกหล่น และมีความเข้าใ...
การประหยัดต้นทุน (Cost savings) เป็นสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคนี้ และหลายบริษัทก็คาดหวังว่าฝ่ายจัดซื้อน่าจะมีบทบาทโดดเด่นกว่าฝ่ายอื่นในการประหยัดต้นทุน แต่ฝ่ายจัดซื้อของหล...
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบก...
เนื้อหาหลักสูตร • ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน •หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน o การจัดทำJob Description (JD)และJob Sp...