มีค่าใช้จ่าย

Effective QCC Activity for Quality Control

อบรมวันที่ 29 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
Effective QCC Activity for Quality Control
หลักสูตร QCC 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง
- ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC 
- ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story 
- เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action
 
เนื้อหาหลักสูตร (พอสังเขป)
- หลักการพื้นฐาน แนวคิด และเทคนิคขั้นตอนกิจกรรม QCC
- การทำกิจกรรมกลุ่ม “คิวซีเซอร์เคิล”
- เทคนิค QC กับมาตรฐานการทำงาน
- การนำเครื่องมือมาใช้แก้ไขปํญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
- การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 7 ขั้นตอน
- ตัวอย่างกิจกรรม QC
- เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำ QC รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
 
วิธีการเรียนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- Workshop กิจกรรมกลุ่ม QCC
คำค้นประกาศนี้ Tags: EFFECTIVE QCC Activity for Quality Control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการลูกค้า ผู้...
เรียนรู้ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริการ การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถนำ Service Marketing ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่าร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวยนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน ทั้งนี้ มีกฎข้...
ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้สามารถต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน AEC
หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ
????ห้ามพลาด เข้มข้น ทุกเนื้อหาการอบรม รู้ลึก รู้จริง ????พบกับหลักสูตรการบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (REVENUE MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS) ????????สร้างรายได้อย่าง...
หลักสูตรอบรมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM (Customer Relationship Management) เทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database)
เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนการบริหาร ให้ทันกาลเพื่อความยั่งยืนของความสำเร็จ