มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : Leadership in the Disruptive Eras

อบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
หลักสูตร : Leadership in the Disruptive Eras

Leadership in the Disruptive Era
หลักสูตร : พัฒนาภาวะผู้นำในโลกยุค Disruptive

เรียนรูปแบบ On-site (@โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


“ สร้างภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง
สำหรับผู้บริหารของเราในทุกๆ ระดับ
ภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบันที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว ”


หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบัน สถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรม ได้สร้างความท้าทายให้กับผู้นำและผู้บริหารที่จะต้องเปิดรับนวัตกรรมและแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในทุกระดับขององค์กร

       หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จำเป็นเพื่อพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารท่ามกลางยุคเทคโนโลยีที่พลิกผันผ่านการทำความเข้าใจตนเองและวิธีการจัดการกับความท้าทายต่างๆรวมถึงได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program)และมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม ท่านจะได้เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ สร้างแนวทางการบริหารงานและบริหารคน เพื่อนำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ยกระดับศักยภาพผู้บริหารทุกระดับ สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ ให้สามารถขับเคลื่อนทีมงานและองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


 

Key Contents

Session 1: การเป็นผู้นำในยุคเทคโนโลยีพลิกผันของธุรกิจ (Leadership in the Disruptive Technology Era - Thai Perspective)
    - ภาพรวมสถานการณ์เทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน และผลกระทบต่อการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับ
    - ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบความเป็นผู้นำและพลวัตขององค์กร
    - กรณีศึกษาและตัวอย่างการเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรมภายในองค์กรไทย


Session 2: สุดยอดความท้าทายในการเป็นผู้นำและผู้บริหาร (Leadership Challenges in Thailand)
    - ความท้าทายที่จะออกจากความสำเร็จเดิมสู่ความสำเร็จใหม่
    - ความท้าทายที่จะเป็นผู้นำพาการเติบโตสู่ภายนอก
    - ความท้าทายที่จะบริหารความเสี่ยงและกล้าเผชิญกับความล้มเหลวหรือความสำเร็จในอนาคต
    - สำรวจความท้าทายเพิ่มเติมในการเป็นผู้นำและผลกระทบต่อการเป็นผู้นำ


Session 3: การประยุกต์การพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ (Deploying Strength-Based Leadership Development)
    - เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
    - การประเมินจุดแข็งของบุคคลและทีม
    - การประยุกต์โปรแกรมการพัฒนาการเป็นผู้นำ (Leadership Development Program) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุง
    - สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


Session 4: ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง – การปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Leadership is About Behavior, Not Position - Cultivating Effective Leadership Behaviors in Thailand)
    - การสร้างความสมดุลย์ระหว่าง ความสำเร็จของงาน (Task needs - Result)
    - ความต้องการของทีม (Team needs)
    - ความต้องการของแต่ละคน (Individual needs)
    - การบริหารทางสองแพร่งของการบริหารระหว่างงานกันคน (Management Dilemmas)
    - การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทีม ส่งเสริมความร่วมมือ (Conflict resolution, Team development and collaboration)

 


Key Benefits

1. เพื่อทำความเข้าใจกับความท้าทายและโอกาสของการเป็นผู้นำและผู้บริหารทุกระดับในยุคที่เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

2. สามารถอธิบาย ความท้าทายในการเป็นผู้นำที่องค์กรส่วนใหญ่ของไทยกำลังเผชิญได้

 

3. สามารถประยุกต์จากการเรียนรู้กลยุทธ์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาจุดแข็งของการเป็นผู้นำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาขององค์กรต่าง ๆ

 

4. เพื่อทำความเข้าใจว่า “การเป็นผู้นำเป็นเรื่องของพฤติกรรม ไม่ใช่ตำแหน่ง” และสำรวจวิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจ

 

 

 


สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825
Link: https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/846/leadership-in-the-disruptive-era/ 

 

 


วิทยากร
ดร. ธานินทร์ สุวงค์วาร
- ผู้อำนวยการ Learning & Development บริษัท PricewaterhouseCoopers Ltd
- ผู้อำนวยการ (Vice President) ฝ่ายการพัฒนาบุคลากร ธนาคารเอเชีย
- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท GE Capital (Thailand) จำกัด
- อาจารย์พิเศษ NIDA จุฬาฯ และ ม.ธรรมศาสตร์

 

 

 

WEB : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/846/leadership-in-the-disruptive-era/ 

 

APPLY : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=846 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ผู้ บริหาร, หลักสูตร ภาวะผู้นำ, หลักสูตร ผู้ บริหาร, หลักสูตร หัวหน้างาน, อบรม หัวหน้างาน, หลักสูตร การ บริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
"Millionaire Camp" แคมป์ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้คุณเป็นเศรษฐีร้อยล้าน [เหลือ 4 สิทธิ์สุดท้าย จองด่วน!! รับจำนวนจำกัดจริงๆ]
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแบบเจาะลึกในทุกภาคส่วนของโรงแรม เพื่อการจัดการที่ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ตลอดทุกฤดูกาล
สัมมนา DX Solution ระบบ AI-OCR แปลงตัวอักษรบนกระดาษอัตโนมัติ และโซลูชั่นการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ Therefore
อยากเปิดโหมดไอเดีย มาร่วมกัน Think out of the box กันในงาน DTC MBA Open House Webinar โยนความคิด แชร์ไอเดียทางธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์
เทคนิคสุดยอด !!! ที่จะช่วยคุณลดต้นทุนการโฆษณาสินค้าและบริการอย่างน่าทึ่งในยุควิกฤต
การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ ความขัดแย้ง ” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย