มีค่าใช้จ่าย

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน Finance for Non-Financial Manager

อบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน Finance for Non-Financial Manager

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน
Finance for Non-Financial Manager

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 09.00-16.00 น. โรงแรมRembrandt สุขุมวิท 18

หลักการและเหตุผล

        การบริหารเงินมีความสำคัญทั้งในชีวิตส่วนตัวและการดำเนินธุรกิจ การบริหารธุรกิจและการลงทุนจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        หลักสูตรนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินสามารถเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการเงินเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์

 

1.  เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญของการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร และการจัดการการเงินเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน หรือการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินหรือการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หัวข้อการสัมมนา

1.  หลักการสำคัญของการบัญชีการเงิน (Financial Accounting) งบการเงินต่าง ๆ และองค์ประกอบที่สำคัญของงบการเงิน

2.  หลักการสำคัญของการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไรเพื่อหาจุดคุ้มทุน (Break-Event Point) หรือการตั้งราคาขาย

3.  ภาพรวมของการจัดการการเงิน (An Overview of Financial Management)

4.  การวิเคราะห์งบการเงิน (Analysis of Financial Statements)

5.  พฤติกรรมของมนุษย์และมูลค่าของเงินตามเวลา (Human Nature and Time Value of Money)

6.  เครื่องมือในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (Capital Budgeting Tools)

7.  การประมาณการกระแสเงินสด (Measuring Cash Creation and Flow)

8.  การประเมินต้นทุนของเงินทุน (Evaluating the Cost of Capital)

 การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านการบัญชีหรือการเงินมาก่อน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

  • หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00-16:00 น. รวม 6 ชั่วโมง
อัตราค่าสัมมนา ท่านละ 4,000 บาท +VAT 7% =4,280 บาท
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330 (ตุ้ม)

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

www.ptstraining.co.th   อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: Finance for Non-Finance Manager

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถ...
สร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก และกลับมาใช้บริการอีกครั้ง เรียนรู้ได้ในหลักสูตร "การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน) แบบ Live Online"
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
OKRs หรือ Objectives and Key Results เป็นระบบการบริหารผลงานแบบ Continuous Performance Management กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำองค์กร โดยเ...
วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิ...
การติดต่อสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งความคิด ข่าวสาร ระหว่างคนหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยการพูด การพิมพ์/เขียน หรือการแสดงออก หรือลักษณะต่างๆ แต่คงจะไม่ส...
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
บรรยาย พร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม WORKSHOP ต่างๆ ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้และสิ่งที่ได้จากการเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจ วิทยากร