มีค่าใช้จ่าย

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

อบรมวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 2427 ครั้ง
เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท

วัตถุประสงค์:
1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่
2.    เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน
3.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นการสัมมนา

1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ
 • การเตรียมการสู่ความพร้อม
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

 • การวางแผนและบริหารเวลางาน
 • การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง , การนัดหมายงาน
 • การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน
 • การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน
 • การบริการสำนักงาน
 • การบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บ
 • การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 • การใช้โทรศัพท์
 • การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ
 • เครื่องมืออุปกรณ์ และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

 • การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน
 • การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
 • ศิลปะการบริหารความเครียด

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

 • อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
 • บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
 • อดีตเลขานุการ ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ  บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน)
 
ค่าสัมมนาท่านละ 3,700 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Early Bird ชำระล่วงหน้า(5 วัน) พิเศษค่าอบรมท่านละ 3,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
 
วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330  พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
คำค้นประกาศนี้ Tags: เลขานุการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป
เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีควา...
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเวลาของบุคลากรภายในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม
เพื่อค้นหาตำแหน่งที่แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในประเทศอาเซียน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถวางแผนพัฒนาตนเอง