สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาวิชาการฟรี!!! กุญแจสำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน ในหัวข้อ “การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค : การกำเนิดฟองอากาศและการประยุกต์ใช้"

อบรมวันที่ 02 ธันวาคม 2557
จำนวนคนดู 1935 ครั้ง
สัมมนาวิชาการฟรี!!! กุญแจสำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน ในหัวข้อ “การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค : การกำเนิดฟองอากาศและการประยุกต์ใช้

ท่านเคยรู้จัก Fine Bubble หรือไม่ ??? เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค คืออะไร ???

กุญแจ สำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย “การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค : การกำเนิดฟองอากาศและการประยุกต์ใช้"

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารอำนวยการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่วมกับFBIA

ร่วมค้นหานวัตกรรมแห่งอนาคตนี้ได้ในงานสัมมนา (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ท่าน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีพอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 02-6652533 อีเมล์ nopparat@c-point.co.jp

*หมาย เหตุ* เทคโนโลยี Fine Bubble นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม อาทิ การล้างทำความสะอาด การแพทย์ ยา การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม การประมง การผลิตอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, อุตสาหกรรม, เทคโนโลยี, การผลิต, คุณภาพ, เกษตรกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เข้าใจ Career Development และ Career Path เรียนรู้ขั้นตอนและหลักการและเทคนิคการจัดทำ Career path
ทักษะการรวบรวม สรุป และนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนในกระดาษ A3 1 ใบเป็นทักษะที่ Toyota และองค์กรชั้นนำของญี่ปุ่นนำมาใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและ เข้าใจง่ายส่งผลโดย...
เน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ
รายละเอียดของหลักสูตร อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคงาน (อบรม จป.เทคนิค) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
ศิลปะของการให้บริการอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้นำได้เรียนรู้และเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการเป็นหัวหน้างาน และสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) นำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กร
หลักสูตรนี้จะช่วยท่าน จัดการประชุมได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลาน้อย และได้ผลมากที่สุด!
เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารโรงแรมบูทีค และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค