มีค่าใช้จ่าย

อบรม ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก

อบรมวันที่ 21 มกราคม 2558
จำนวนคนดู 1806 ครั้ง
อบรม ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก

ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก

หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเด็ก เป็นด่านหน้าในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไป คลินิกเฉพาะโรคการส่งเสริมสุขภาพเด็กสบายการให้บริการวัคซีน การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลบางแห่งให้บริการผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินร่วมด้วย พยาบาลเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดในทีมสุขภาพ จะต้องมีความรู้ ทักษะในการดูแล การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลากรระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09:00 ถึง 12:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา

การบรรยายแบ่งออกเป็น 3 หัวเรื่องคือ

1. ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก

2.Pediatric Nursing Triage & Breast feeding Triage

3.การพัฒนางานผู้ป่วยนอกเด็ก โดยใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงาน

วิทยากร

  1.  นางวรรณลา ผูกพันธ์
  2.  นางสาวนันทพร พ่วงแก้ว
  3.  นางณิชนันทน์ อารีย์การเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

คุณสมบัติทั่วไป

มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและได้รับบการอนุมัติให้ลาศึกษาดูงานจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. แพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. พยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล

ณ ห้องประชุมอรุณ เนตรศิริ

ราคาคนละ 1,000 บาท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:โรงพยาบาลศริริาช

ชื่อผู้ติดต่อ: หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

 อีเมล์: sinurse.itgmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก, วรรณลา ผูกพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิดสู่กรอบความคิดเพื่อการพัฒนา (Growth Mindset) สามารถสร้างให้พนักงานเป็นผู้มีจิตใจที่พร้อมจะสร้างความความสำเร็จแก่ทีม และรักการพัฒนาตนเอง (Self-Mot...
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในผลของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อการบริหารจัดการงานของหน่วยงานในองค์กร
เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากมาย ตัดสินใจจะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด
หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆ
เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม
ครบทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ผู้ส่งสินค้าออก หาตลาดขายสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือสิทธประโยชน์หรือไม่,ศึกษากฏระเบียบ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนอการขายอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ