มีค่าใช้จ่าย

โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสําหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1853 ครั้ง
โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสําหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา

โครงการ : การถายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะมวงฉายรังสี

สําหรับการสงออกสหรัฐอเมริกา


หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุนที่ 47 และรุนที่ 48 

วัตถุประสงค
   1. ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาการสงออกมะมวงฉายรังสีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถดําเนินการสงออกมะมวงฉายรังสีทางเรือได
   2. ผูเขารับการอบรมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณรวมกัน
   3. การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการชวยกันแกไขปญหาและสงเสริมใหผลมะมวงไทยสงออกไปสหรัฐอเมริกาไดมากขึ้น


 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
     

           ผูสงออก ผูประอบการ ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม และจํานวนผูเขารับการอบรม

     รุนที่ 47 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 50 คน 
     รุนที่ 48 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 50 คน

 


 

คณะทํางาน คณะวิทยากรและวิทยากรผูชวย

 

 1.  ดร.อภิตา บุญศิริ หัวหนาโครงการ
 2.  ศ.ดร.จริงแท ศิริพานิช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
 3.  ดร.ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 4.  ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 5.  นายเจริญ ขุนพรม ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 6.  นายสมนึก ทองบอ ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ

   

 7.  นางคนึงสุข ผลดก ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 8.  นางเรียง ปานกระทอน ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 9.  นางสาวบุญญรัตน กรมขุนทด ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 10.  นางสุดาพร ณัฐพูลวัฒน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ
 11.  นายพิษณุ บุญศิริ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัย ฯ
 12.  รศ.ดร.พีรนุช จอมพุก ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร

   


สถานที่ฝกอบรม และสถานที่พัก

 

    - ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   - บริษัทซินเนอรจี เฮลท (ประเทศไทย) จํากัด 
   - สถานที่พัก ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ (แสนปาลม)

 

คาใชจาย

- คาลงทะเบียน 2,000 บาท/คน


คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร.อภิตา บุญศิร, อบรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร
ยืนยัน การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System) (5 เม.ย. 62) อ.ณรงค์
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ทำอย่างไรให้สินค้าส่งออกได้ Positioning และ Niche Market ทางรอดของสินค้า เทคนิคการเจาะหาตลาดต่างประเทศ หาผู้นำเข้าได้อย่างไร การประยุกต์ใช้ Online Marketing เพื่อเจาะหากลุ่มตลาด...
ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (...
พรีออเดอร์ Pre-Order คือ การลงขายสินค้าก่อน โดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและลูกค้าต้องโอนเงินก่อน เราจึงจัดการสั่งซื้อและจัดส่งให้ลูกค้า
บรรยายให้เข้าใจหลักการ พร้อมภาคปฏิบัติให้เห็นภาพจริง เพื่อพัฒนาตนเองด้านการค้าระหว่างประเทศ
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...