มีค่าใช้จ่าย

โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสําหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา

อบรมวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1792 ครั้ง
โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะม่วงฉายรังสีสําหรับการส่งออกสหรัฐอเมริกา

โครงการ : การถายทอดเทคโนโลยีการลดความเสียหายของผลมะมวงฉายรังสี

สําหรับการสงออกสหรัฐอเมริกา


หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุนที่ 47 และรุนที่ 48 

วัตถุประสงค
   1. ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาการสงออกมะมวงฉายรังสีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถดําเนินการสงออกมะมวงฉายรังสีทางเรือได
   2. ผูเขารับการอบรมไดมีการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณรวมกัน
   3. การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการชวยกันแกไขปญหาและสงเสริมใหผลมะมวงไทยสงออกไปสหรัฐอเมริกาไดมากขึ้น


 

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
     

           ผูสงออก ผูประอบการ ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม และจํานวนผูเขารับการอบรม

     รุนที่ 47 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 50 คน 
     รุนที่ 48 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 50 คน

 


 

คณะทํางาน คณะวิทยากรและวิทยากรผูชวย

 

 1.  ดร.อภิตา บุญศิริ หัวหนาโครงการ
 2.  ศ.ดร.จริงแท ศิริพานิช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
 3.  ดร.ธีรนุต รมโพธิ์ภักดิ์ ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 4.  ดร.พีรพงษ แสงวนางคกูล ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 5.  นายเจริญ ขุนพรม ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 6.  นายสมนึก ทองบอ ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ

   

 7.  นางคนึงสุข ผลดก ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 8.  นางเรียง ปานกระทอน ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 9.  นางสาวบุญญรัตน กรมขุนทด ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัย ฯ
 10.  นางสุดาพร ณัฐพูลวัฒน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ
 11.  นายพิษณุ บุญศิริ ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัย ฯ
 12.  รศ.ดร.พีรนุช จอมพุก ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร

   


สถานที่ฝกอบรม และสถานที่พัก

 

    - ศูนยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   - บริษัทซินเนอรจี เฮลท (ประเทศไทย) จํากัด 
   - สถานที่พัก ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ (แสนปาลม)

 

คาใชจาย

- คาลงทะเบียน 2,000 บาท/คน


คำค้นประกาศนี้ Tags: ดร.อภิตา บุญศิร, อบรม วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่ง...
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล...
สถานการณ์พลังงานประเทศไทย เราจำเป็นต้องรู้ให้ทัน!!! เพื่อปรับตัวและใช้พลังงานในทิศทางใด
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (itbs) (สถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์ *พร้อมจัดหางาน)
หลักสูตร ตัวแทนออกของเพื่อธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก หลักสูตรนี้จะเน้นสอนการดำเนินพิธีศุลกากร และเน้นสอนเชิงการปฏิบัติงานในด้านตัวแทนออกเพื่อการทำงานจริง
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและตลาดแฟชั่นสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดแฟชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและกระแสแฟชั่นที่สำคัญของโลก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล 3. เพื่อให้ทรา...