มีค่าใช้จ่าย

Good Image for Great Presentation ภาพลักษณ์กับการนำเสนอ

อบรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนคนดู 1836 ครั้ง
Good Image for Great Presentation ภาพลักษณ์กับการนำเสนอ

 วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการนำเสนอ และนำเสนออย่างเป็นธรรมชาติ
 • สามารถสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ  และได้รับผลเป็นไปตามอย่างที่ตั้งใจ
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ  น่าติดตาม  วิธีการสร้างแรงดึงดูด และสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามผู้ฟังให้อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 •  ฝึกการใช้ภาษากาย (Body Language) ในการนำเสนอ การเคลื่อนไหวร่างกาย  การจัดวางส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การใช้สายตาอย่างถูกต้อง 
 • ฝึกการใช้น้ำเสียงอย่างมีพลัง (Tone of Voice)  สื่อสาร มีความชัดเจนฉะฉาน  มีจังหวะ
 • ให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารเนื้อหา (Content)  และใช้สื่อ PowerPoint Slide แบบได้อย่างมีหลักการ 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ค้นพบเทคนิคการนำเสนอในด้านผลงานหรือด้านการอบรมแบบใหม่อย่างมืออาชีพในแบบฉบับของตนเอง สร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
 • วิธีการนำเสนองานให้ผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ
 • การโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งได้ไว้
 • การนำเสนองานให้เสน่ห์ดึงดูด ตามหลัก Law of Attraction ให้ผู้ฟังอยู่กับเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการนำเสนอ
 • การสร้าง Image and Personality บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าอิริยาบถ และการใช้เสียงที่มีพลัง
 • การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก (First Impression)

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญในการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก (First Impression)
 • องค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอ
 • เทคนิคการกล่าวเปิด แนะนำตัว แบบสร้างคุณค่า
 • หลักการนำเสนออย่างไรให้ชัดเจน และโดนใจ
 • หลักการสื่อสารทั้งวัจนะภาษา และ อวัจนะภาษาที่มีประสิทธิผล
 • ทักษะการใช้ภาษากาย (Body Language) ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารมากที่สุด การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในการนำเสนองาน ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ สายตา และเสียงอย่างมีพลัง
 • ฝึกเทคนิคการใช้น้ำเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และโน้มน้าวใจผู้ฟังอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบ
 • การสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้โดเด่นเวลาอยู่ท่ามกลางสายตาผู้คนที่จับจ้อง
 • แนะนำการใช้โทนสี สไตล์รูปแบบการแต่งกายที่เหมาะสม การดูแลทรงผม หน้าตา 

 

เหมาะสมกับใครบ้าง

หัวหน้างาน  ผู้จัดการแผนก  ผู้จัดการฝ่าย  ผู้บริหาร  ที่ต้องนำเสนอผลงาน

ผู้สอน

อาจารย์สุดา  ประกฤติพงศ์ (Coach Gayle)

 • Certified Image Consultant from Academy of Image Mastery, Singapore  and London Image Institute
 • Certified Making The Stage from T. Harv Eker (Signature Program)
 • Certified Train The Trainer from Blair Singerคำค้นประกาศนี้ Tags: Coach Gayle, สุดา ประกฤติพงศ์, ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์, Image Consultant, ภาพลักษณ์, องค์ประกอบการนำเสนอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ถ้าพนักงานแต่ละคนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความหวัง เข้าใจและมองเห็นคุณค่า สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงาน เป็นผู้ที่มีสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิ...
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Experience Zone รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อก้าวสู่การลงทุนที่มีคุณภาพในอนาคต
หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Personality and Communication Skills for services Industry and Selling .) รวมทั้งการเสริมสร้าง...
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
กิจกรรมเกมส์กระแสเงินสด สู่ความเป็นอิสรภาพทางการเงิน เปิดโอกาสตัวเองเพื่อเรียนรู้การสร้างสินทรัพย์ที่หารายได้ให้เราได้
นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน