มีค่าใช้จ่าย

อบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
จำนวนคนดู 1214 ครั้ง
อบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

 

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2

- เพื่อให้มีทักษะภาษาพม่าจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน 

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง  โดยเฉพาะด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพที่เกี่ยวข้องและการศึกษาต่อในระดับสูง

- เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อย่างสืบเนื่อง


วันที่ 18 ก.ค 2558 ถึง วันที่ 19 ก.ย 2558

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00น.


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หัวหน้างานและบุคคลทั่วไป


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


สมาชิก 9,000 บาท 

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

ยังไม่รวม VAT 7%


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อผู้ติดต่อ:ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อีเมล์: jutaporntoff.fti.or.th

เบอร์โทรศัพท์ :0-2345-1036 

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ มีความสนใจอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก ทาง Vakom Overseas Education ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อต่างประเทศ
สถาบัน ASo เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสอนภาษาจากญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นสูง และ ภาษาเพื่อการทำงานด้านโรงแรม สถาบันAso ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จ...
ทำความเข้าใจนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting), การปฏิบัติงานของนักนิติการบัญชี (Forensic Accounting in Practice)
หลักสูตรฮิตอันดับ 1 ปี 55 – 57 เขียนได้ตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ ถูกต้องตามหลักสากล
เป็นเวทีให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานให้ทุนวิจัย ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และมุมมอง ในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
เพื่อเข้าถึงมวลชนอย่างบรรลุผล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ หัวใจสำคัญของการ“เข้าถึง” เพื่อ “เชื่อมสัมพันธ์” กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลอย่างเต็มไปด้วยประสิ...
เพื่อเรียนรู้ภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษให้เกาง มีวิชาความรู้ติดตัว
ทำความเข้าใจหลัก เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเทคนิควิธีการในกระบวนการปฏิบัติจริง ฝึกฝนและทำแบบทดสอบร่วมกัน จนผ่านการทดสอบ
เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นการเอาไปใช้ในการทำงานจริง หรือผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป