มีค่าใช้จ่าย

“มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2558
จำนวนคนดู 2758 ครั้ง
“มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ”

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจึงมีวัตถุประสงค์ในการผ่อนผันให้กิจการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการบัญชีที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดทำงบการเงินสูงจนเกินไป เนื่องจากลักษณะที่สำคัญของกิจการเหล่านี้คือขนาดของการดำเนินงานที่เล็ก กว่า 70% มีรายได้ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ทำให้การกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินต้องคำนึงถึงต้นทุนของการจัดทำงบการเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินจึงให้ความสำคัญกับการยกเว้นข้อกำหนดในการวัดมูลค่ายุติธรรมในเรื่องต่าง ๆ โดยกำหนดให้ลักษณะเชิงคุณภาพที่สำคัญประเด็นหนึ่งคือความสามารถยืนยันความถูกต้องของรายการได้ ที่จะทำให้กิจการไม่จำเป็นต้องวัดมูลค่าของบางรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม

ข้อกำหนดในมาตรฐานดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ให้เงินทุนแก่กิจการ ได้แก่ เจ้าหนี้เงินให้กู้และเจ้าของกิจการ ซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของกิจการได้มากกว่าผู้ให้เงินทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะจึงเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ผู้บริหารของกิจการเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีข้อมูลทางการเงินที่ให้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เจ้าของเงินทุนที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้เงินให้สินเชื่อ สามารถตัดสินใจด้านสินเชื่ออย่างเหมาะสม ที่จะทำให้กิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยมีกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็นจำนวนกว่า 500,000 กิจการ กิจการกลุ่มนี้จึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญในการผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศและสมควรได้รับการสนับสนุนให้สามารถเติบโตต่อไปได้ โดยการรายงานทางการเงินไม่ทำให้ผู้บริหารต้องใช้ทรัพยากรมากจนเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจ

คำค้นประกาศนี้ Tags: ด่วน!! สำหรับผู้อบรมที่อยากเก็บชั่วโมง

อบรมวันที่ 26 ตุลาคม 2558

หัวข้อการอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดราคาศุลกากร
คำนวณภาษี จนเป็น/ วิธี ขอคืน(ลดหย่อน)ภาษี ขั้นเทพ/ วางแผนภาษีปี 2560 ให้ได้ภาษีคืน
ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเป็นทางการ ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีอายุยืนขึ้น แต่อัตราการเกิดลดลงนี้ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานลดลง เราจำเป็นต้องเต...
การใช้บริการ Service Provider ในการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) และการจัดทำ นำส่งและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice (รุ่นที่ 5)
เปลี่ยนภาษีเป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นเงินออม ด้วยหลักบริหารและการบัญชี
เครื่องมือจัดการภาษีใน ERP ที่ดี จะช่วยธุรกิจ SMEs ของคุณอย่างไร ? สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านทางระบบ ZOOM
เคลียร์ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ปรับปรุงบัญชี เจาะปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย ของธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลกระทบต่อการปิดบัญชี
เทคนิคการทำบัญชีและการเงินสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทโดยวิทยากรประสบการณ์ตรง