อบรมฟรี

อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 622 ครั้ง
อบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

อบรมโครงการ "ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย"


      สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จะจัดอบรมโครงการ ลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย” เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงทางการเงินแก่ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะจัดอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงรูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดทาแผนธุรกิจ และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการขอสินเชื่อจากธนาคาร


วันที่จัดอบรม 29 ตุลาคม, 6 พฤศจิกายน และ 12 พฤศจิกายน 2556


กำหนดการ
วันอังคำรที่ 29 ตุลำคม 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 09:15 น. พิธีเปิ ด
09:15 – 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. การบริหารจัดการด้านการเงิน 
13:00 - 16:00 น. การบริหารการเงิน (ต่อ) 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจ
10:30 - 12:00 น. รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจ 
13:00 - 16:00 น. การบริหารจัดการด้านการตลาด 

วันอังคำรที่ 12 พฤศจิกำยน 2556
08:45 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 12:00 น. การจัดหาทุนส าหรับกิจการ
13:00 - 16:00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ

 

วิทยากร ไม่ระบุนาม


สถานที่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท 


ค่าใช้จ่าย

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: , อบรมลับคมธุรกิจ ฝ่าพิษเศรษฐกิจไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแบบเจาะลึกในทุกภาคส่วนของโรงแรม เพื่อการจัดการที่ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ตลอดทุกฤดูกาล
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จแบบติดเทอร์โบ จงเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อในเรื่องของนวัตกรรม โดย โรเจอร์ ลา ซาล นักพูด นักเขียน อีกทั้งยังเป็นนักคิดค้น “Matrix Thinking” นักพูดระดับนา...
สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบร...
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณ...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เปลี่ยนคำถามเป็นคำตอบ เปลี่ยนคำตอบเป็นไอเดีย เปลี่ยนไอเดียเป็นธุรกิจ เปลี่ยนธุรกิจเป็นความท้ายทาย
หลักสูตรนี้จะได้เข้าใจ เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจลูกค้า ขั้นตอนและหลักการ...
1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษ...