มีค่าใช้จ่าย

อบรม เครน ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2558
จำนวนคนดู 1984 ครั้ง
อบรม เครน ชนิดปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (วุฒิบัตร 3 หลักสูตร)

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1

08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม

09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน

(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552

(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย

(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น

(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก

(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น

(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

วันที่ 2

08.30 – 12.15 (1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

(1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

(1.4) การใช้สัญญาณมือ

(1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก

(1.6) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย

(1.7) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

(1.8) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

13.15 – 13.30 ทดสอบภาคทฤษฎีหลังการอบรม

13.30 – 16.30 การทดสอบภาคปฏิบัติ การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก

วันที่ 3

09.00 – 16.00 น. การทดสอบภาคปฏิบัติ

การยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างมีรูปแบบ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (อบรม จป.หัวหน้างาน) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งวิธีบริหารจัดการกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มต...