มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร "สุดยอดนักขายเชิงรุก" รุ่นที่ 0003

อบรมวันที่ 27 มกราคม 2559
จำนวนคนดู 1700 ครั้ง
หลักสูตร

หลักการและเหตุผล

จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และ เชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 C ซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1) มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย 2) สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก 3) เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย 4) สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการฝีกอบรม

* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C) C 1 : Company ----> องค์กร (Marketing Mix) - (4P) 1) Product --> ผลิตภัณฑ์ , ยอดขายและอัตราการเติบโต , วงจรผลิตภัณฑ์ , ภาพลักษณ์ของแบรน , คุณลักษณะ , คุณประโยชน์ และจุดขาย 2) Price --> ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป 3) Place --> สะดวกกับลูกค้าหรือไม่ ครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่ 4) Promotion --> ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร C 2 : Competitor --> คู่แข่ง 1) การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม 2) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 3) การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 4) การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage) C 3 : Customer --> ลูกค้า 1) ขนาดของตลาด (Market Size) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆในแต่ละปี 2) อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) --> ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี 3) วิเคราะห์ลูกค้า (First or Later)--> จัดลำดับลูกค้าในการไปก่อนและหลัง 4) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Needs and Want) --> ตั้งคำถามเชิงลึก 5) บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)--> เช็คสถานะบทบาทของลูกค้า C 4 : Capability --> ศักยภาพของนักขาย 1) แนวคิดและทัศนคติในงานขาย 2) การรู้จักตนเอง 3) เทคนิคการวางแผนการขาย 4) เทคนิคการนำเสนอ 5) การจัดการข้อโต้แย้งและการปิดการขาย 6) บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย) 7) การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ำ

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดนักขายเชิงรุก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างสุขภาวะ แบบสมดุลงาน & วิถีชีวิต (Work-life harmony) ด้วยแนวคิด & เทคนิคในการรับมือกับภาวะเครียด (Stress management)
อบรม คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.) ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
พัฒนาศักยภาพของตน มาเรียนรู้เชิงทฤษฎี ลักษณะ และประเภทกรอบความคิด 2 ลักษณะ ได้แก่ กรอบความคิดที่ปิดกั้น (Fixed Mindset) และกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset)
เปลี่ยนการบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เป็นมากกว่าการตอบคำถาม แต่เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและการพัฒนาความสัมพันธ์ สู่การขายแบบยั่งยืนในอนาคตได้