มีค่าใช้จ่าย

การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL

อบรมวันที่ 05 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 1950 ครั้ง
การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL

หลักการและเหตุผล

สําหรับหลักสูตรการอบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL นี้เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้ภาษา PL/SQL ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมของ ORACLE ที่ใช้ในการพัฒนา Application ที่ถูกพัฒนาด้วยเครื่องมือ (Tools) ของ ORACLE เองเช่น Form และ Report ในหลักสูตรกล่าวถึงโครงสร้างทางภาษาของภาษา PL/SQL การสร้างและการนํา Function, Procedure, Trigger ไปใช้เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. ์ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสําหรับพัฒนา แอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ oracle โดยภาษา PL/SQL นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับภาษา SQL ทําให้ สามารถเพิ่มการเขียน เงื่อนไข, การวน loop, เชื่อมโยงตรรกะ, และ การดักจับ Exception ดังนั้น ภาษา PL/SQL จึงทํางานได้เหมือนภาษา programming อื่นๆ เช่น ภาษา C ผนวกกับความสามารถ SQL statement ของ oracle ไปพร้อมกัน 2. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนร้การสร ู ้าง Procedure, Function, Package และ Trigger ซึ่งเป็น database object ที่สามารถถูก compile ฝังไว้ภายในฐานข้อมูล ให้ภาษา programming หรือ Tool การเขียนแอพพลิเคชั่น อื่นๆ สามารถเรียกใช้งานได้จึงทําให้สามารถเขียนโปรแกรมแบ่งเป็นโมดูล และ ทํางานแบบอัตโนมัติได้ 3. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดักจับความผิดพลาดของระบบ โดยการใช้ PL/SQL เพื่อการ สร้างเสถียรภาพให้กับระบบได้

หัวข้อการฝีกอบรม

1. Introduction with PL/SQL - ความหมายของ PL/SQL หลักการทํางานของ PL/SQL และ ภาษา SQLประโยชน์ของภาษา PL/SQL ส่วนประกอบของ PL/SQL Block การ execute PL/SQL การแสดงผลลัพธ์การเขียน comment อธิบายตรรกะ ข้อแนะนําในการเขียน PL/SQL 2. span ตัวแปร และ Data Type - ความหมาย และ ประโยชน์ของตัวแปรการประกาศตัวแปรการเก็บค่าเข้าตัวแปรโดยตรงการนําผลลัพธ์ จาก SQL Query เก็บเข้าตัวแปรการเก็บสัญลักษณ์ Apostrophe ประเภทตัวแปร และ Data Type ชนิดต่างๆการใช้งาน Scalar Data Typeการใช้ %TYPE ในการประกาศ Data Typeการใช้ตัวแปร ชนิด HOST Variable หรือ BIND Variableการใช้ตัวแปรชนิด Substitution Variable รับค่า input จากผู้ใช้งานการ Define ตัวแปรล่วงหน้าใน Buffer 3. Nested Block & Built-in SQL Function และการเขียน SQL ฝังใน PL/SQL 4. การใช้งานคําสั่งในการตัดสินใจ (DECISION STATEMENT : IF /SWITCH CASE) 5. การใช้งานคําสั่งวนรอบ (LOOP STATEMENT) 6. การใช้ Data Type ชนิด Record - ความแตกต่างระหว่าง Scalar กับ Composite Data Type - PL/SQL Record Data Type - การประกาศตัวแปรแบบ Record - โครงสร้างแบบ Record และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Record - การใช้ %ROWTYPE ช่วยประกาศ Record - การใช้ SELECT ใส่ข้อมูลเข้า Record ภายในครั้งเดียว - การใช้ UPDATE กับ Record 7. การใช้ Cursor - ความหมายของ Cursor - ประโยชน์ของ Explicit Cursor - ขั้นตอนการใช้งาน Cursor - การใช้ Attribute กับ Cursor - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Basic Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ Record - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ FOR Loop - การใช้งาน Cursor ร่วมกับ WHILE Loop - การใช้ประโยชน์ %ROWCOUNT กับ %NOTFOUND - การใช้ SELECT FOR UPDATE - การใช้ WHERE CURRENT OF 8. การดักจับ Error ด้วย Exception - ความหมาย และ ประโยชน์ของ Exception - การเขียน Exception ใน PL/SQL Block - ชนิดของ Exception - การใช้ Exception แบบ Predefined Oracle Server Error - การใช้ Exception แบบ Non-Predefined Oracle Server Error - การใช้ SQLCODE และ SQLERRM function - การใช้ Exception แบบ Use-Predefined - กฎการแพร่ Exception แบบลําดับชั้น 9. การเขียน Procedure - ความหมายของ Procedure - ความสัมพันธ์ระหว่าง Procedure กับ parameter - โหมดในการส่งค่า parameter - การใช้ Data Type ภายใน Procedure - สารพัดวิธีเรียกใช้งาน Procedure - วิธี Debug Procedure การเขียน Procedure แบบ IN - การเขียน Procedure แบบ OUT - การเขียน Procedure แบบ IN OUT - วิธีส่งค่าเข้า Procedure ในรูปแบบต่างๆ - Exception ภายใน Procedure - การดู information ของ Procedure ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 10. การเขียน Function - ความหมายของ Function - สารพัดวิธีการเรียกใช้งาน Function - การเรียกใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - ข้อจํากัดในการใช้ Function ที่เขียนขึ้นเอง กับ SQL Statement - คําแนะนําในการใช้ Function - การดู information ของ Function ด้วย Data Dictionary - การลบ Procedure 11. การเขียน Package - ความหมายของ Package - ส่วนประกอบของ Package - การเขียน Package Specification - การเขียน Package Body - การดู information ของ Package ด้วย Data Dictionary - การ Compile Package - การลบ Package - คําแนะนําการเขียนPackage 12. การเขยนี Trigger - ความหมายของ Trigger - ชนิดของ DML Trigger - การตั้งเวลา Trigger - การตั้งเหตุการณ์ให้ Trigger - การควบคุมเงื่อนไขของ Trigger - การใช้ :OLD และ :NEW Qualifier - การตั้งเงื่อนไข WHEN - การ Enable/Disable Trigger รายตัว - การ Enable/Disable Trigger ทุกตัวที่สัมพันธ์กับตาราง - การ Recompiled Trigger - การดู information ของ Trigger ด้วย Data Dictionary - การลบ Trigger

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้ในส่วนของการใช้งานระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 2. มีความรู้ในการใช้คําสั่ง SQL Statement เบื้องต้น

รูปแบบการอบรม

บรรยาย+ปฎิบัติ

วันที่รับสมัคร

01/01/2559 - 19/02/2559

วันที่อบรม

03/03/2559 - 05/03/2559

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เวลาอบรมบรรยาย

18 ชั่วโมง

เวลาอบรมปฏิบัติ

18 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

5,000.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

คำค้นประกาศนี้ Tags: การใช้งานและการเขียนโปรแกรม Oracle ด้วย PL/SQL

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เท่าทันความคิด เท่าทันอารมณ์ เท่าทันร่างกาย เพราะจุดเริ่มต้นของการจัดการคือการมองเห็น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)” รุ่นที่ 16
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
นำ จะต้องมีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน เพื่อช่วยให้ทีมมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และมุ่งมั่นในการทำงาน
บุคคลที่ควรเข้าอบรม: ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ตรวจติดตามภายใน คณะทำงานของระบบการจัดการด้านคุณภาพและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ISO14001 และสา...
เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การ...
เพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และ...