มีค่าใช้จ่าย

หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่นที่ 0007

อบรมวันที่ 10 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 1760 ครั้ง
หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่นที่ 0007

หลักการและเหตุผล

หม้อต้มน้ํามันร้อนถูกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เช่นโรงงานรองเท้า...โรงงานแป้ง... ฯลฯ... เนื่องจากต้องการ ความร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงถ่ายเทให้กับผลิตภัณฑ์โดยที่หม้อต้มน้ํามันร้อนมีอุปกรณ์จํานวนมากที่ใช้ในการควบคุมการทํางาน การรักษาความปลอดภัย และความร้อนที่ให้กับน้ํามัน (Thermal Oil) เพื่อส่งต่อไปยังผลิตภัณฑ์ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (ก๊าซ, เหลว, แข็ง) โดยจะมีความร้อนส่วน หนึ่งที่สูญเสียไปกับแก๊สไอเสีย (ซึ่งเป็นส่วนที่มีการสูญเสียมากที่สุด) วิธีหนึ่งในการลดการสูญเสียดังกล่าวคือ การติดตั้งชุดอีโคโนไมเซอร์หรือ ชุดแอร์พรีฮีตเตอร์เพื่อนําความร้อนที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นการเข้าใจในหลักการทํางานของ หม้อต้มน้ํามันร้อน และการใช้อุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อนจะทําให้ประสิทธิภาพหม้อต้มน้ํามันร้อนเพิ่มมากขึ้น ทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดต่ําลง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง หลักการทํางานของหม้อต้มน้ํามันร้อน (Hot Oil) 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง อุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อต้มน้ํามันร้อน 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง การออกแบบและเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ (Economizer) 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง การออกแบบและเลือกใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแอร์พรีฮีตเตอร์ (Air Preheater)

หัวข้อการฝีกอบรม

1. หลักการทํางานของหม้อต้มน้ํามันร้อน (Hot Oil) 2. อุปกรณ์ความปลอดภัยของหม้อต้มน้ํามันร้อน 3. การคํานวณหาปริมาณเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 4. การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้งาน ของ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ (Economizer) 5. การออกแบบ การสร้าง การนําไปใช้งาน ของ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแอร์พรีฮีตเตอร์ (Air Preheater)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในหม้อต้มน้ํามันร้อน และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรีฮีตเตอร์

รูปแบบการอบรม

บรรยาย (Lecture)

วันที่รับสมัคร

01/01/2559 - 27/02/2559

วันที่อบรม

10/03/2559 - 10/03/2559

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เวลาอบรมบรรยาย

7 ชั่วโมง

เวลาอบรมปฏิบัติ

- ชั่วโมง

ค่าใช้จ่าย

3,500.00 บาท

โปรโมชั่น

1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
3.ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%

คำค้นประกาศนี้ Tags: Hot oil Economizer Air-preheater

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โดยสถาบัน Tsuji Culinary Institute ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี เริ่ม มกราคม 2016 นี้ !!! เปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด หลักสูตร 2 วัน เท่านั้น! ทั้งหมด 15 หลักสูตร
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดการ หลักการ วิธีการ การวางแผนและควบคุมการผลิต สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในก...
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร “DWDM Technology and Testing” รุ่นที่ 4
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ ช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมามสำหรับองค์การที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด และพนักงายที่ต้องได้ยอดในยุคลูกค้าหายาก แบบมีกลยุทธ์ที่เหนือชั้น ทันทุกความต้องการ เร่งที่จังหวะการขายให้ได้เป้าหมาย...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับ ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะและบุคลิกภาพการให้บริการที่...