มีค่าใช้จ่าย

บริการด้วยใจมาตรฐานงานห้าดาว

อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2559
จำนวนคนดู 862 ครั้ง
บริการด้วยใจมาตรฐานงานห้าดาว

หลักการและเหตุผล

            ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นเป็นจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ ผลที่ตามมาคือเกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็นชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรในอนาคต การบริการที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า เปรียบเสมือนโฆษณาที่ผ่านงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ เพราะลูกค้าพร้อมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และบอกต่อแนะนำลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ           

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของการให้บริการและตรงตามมาตรฐาน
 •  เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ของการเป็นนักบริการที่ดี และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้
 •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม
 •  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้าส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
 •  เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักพัธกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มซื่อเสียงให้กับองค์กร

 

หัวข้อเนื้อหา

9.00 - 16.00

 

 

 

ลักษณะการทางานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน

 • การปรับและสร้างพื้นฐานทัศนคติการทำงานที่ดี
 • เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวก และแรงจูงใจให้ลูกค้า
 • ความหมายของบริการที่ดี

หัวใจของนักบริการ

 • หลักปฏิบัติที่ดีของนักบริการ
 • บุคลิคภาพพนักงาน และการวางตัวต่อลูกค้า
 • ทิศทางในการทำงานที่มีเป้าหมาย

เทคนิคการการใช้เสน่ห์ในตนเองเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม

 • Brand Ambassadors ในอุดมคติที่ดีของลูกค้า
 • ความหมายของนักขายความสุข
 • ความพร้อมของผู้ให้บริการ

เทคนิคการควบคุมอารมณ์ลูกค้าด้วย6Q

 • นักบริการที่ปรึกษาเพื่อลูกค้าที่ไว้วางใจ
 • เทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเปลี่ยนเป็นพึงพอใจ
 • การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิ
 • การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา

 

 

 

จำนวน

วิทยากร

ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

    2013 - 2015 Stamford International University, Thailand

MBA Marketing      

     2007 - 2009  West Coast College International university, Australia Business development certificate program Marketing Management

      2004 – 2007 Ratchapat Suandusit University, Thailand         

Bachelor of Public Relations

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่อบรม โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

อบรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-16.00

 

 

ทุกหลักสูตรราคา 3,900 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การอบรมสัมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย
บรรยายโดยอาจารย์ผู้มากรู้ประสบการณ์ที่ความรู้ความสามารถ วิทยากรโดย อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล (นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ
ยุติคนเจ้าปัญหา ด้วยจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด ในหัวข้อสัมนาที่หลากหลายรวมถึงวิธีการแก้ไขด้วยหลักจิตวิทยาอย่างชาญฉลาด
การเจรจาต่อรอง เป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
ในโลกยุคปัจจุบันนั้น การเจรจาต่อรองสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจรจาต่...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK)...
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน