มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี

อบรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
จำนวนคนดู 2121 ครั้ง
การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

(เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ณ โรงเเรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

(ถ.พญาไท) ติดศูนย์การค้ามาบุญครอง

รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติหรือสยาม

 

อัตราค่าอบรม

สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax,HR) 4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป         4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท

(รวม เอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 

หัวข้อสัมมนา

1. ผลกระทบทางภาษีอากรที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องทราบ

3. Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2559

4. วางแผนภาษีอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

5. สิ่งที่ต้องระวังในการจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากรของธุรกิจ

6. การวางแผนภาษีเพื่อการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจ และการจัดทำบัญชีเพื่อประหยัดภาษีอย่างเหนือชั้น

7. การวางแผนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญ

8. 10 จุดที่ทำได้ ไม่ยาก เพื่อการประหยัดภาษี

9. 10 ประเด็นการเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและประหยัด

10. รายได้ที่ต้องเสียภาษีและรายได้ที่ยกเว้นภาษี กับปัญหาการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย

11. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

12. การทำธุรกิจกับความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบภาษี

 

รายละเอียดของหลักสูตร http://www.dst.co.th/newseminar.html?id=4846&view=detail


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
e-mail : somruethai@dharmniti.co.th
โทร 086-325-1614

 

***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 086-325-1614

คำค้นประกาศนี้ Tags: ประหยัดภาษี, วางแผนภาษี, อบรมภาษีอากร, ทำบัญชีประหยัดภาษี, นักบัญชีภาษี, บัญชีภาษี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

88% ของลูกค้าพึงพอใจในหลักสูตร* “การวางแผนภาษีเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมอัพเดทภาษีมรดก”
การวางแผนกระบวนการทำงานด้านภาษีและบัญชีให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่...
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา • หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน, ความสำคัญของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร, การแยกประเภทของต้นทุน, การคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า, การคำนวณต้นทุนสินค้าท...
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถ เกี่ยวกับมาตรฐานตรวจสอบภายใน ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0 เพื่อประหยัดเวลา ลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชี ให้เหมาะสมกับกิจการ
เพื่อเข้าใจหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การวางแผนภาษีที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และเข้าใจการรับรู้รายการภาษีท...
เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้และเพื่อสรุปประเด็นมาตรฐานบัญชีการจัดทํางบกระแสเงินสดคู่มืือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์