เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า” - iliketraining
มีค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

อบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 401 ครั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงการแข่งขัน หัวข้อ “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า”

พัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการ พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ. รัชดาฯ  Highlight ดังนี้

  1. บรรยายโดย อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ ขั้นตอน พิธีการศุลกากร ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย
  2. ลดปัญหาเลือกใช้สิทธิประโยชน์ภาษีอากร AEC/ FTA ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พลาดประโยชน์ที่จะได้รับจากสิทธิ์นั้นๆ และการไม่เข้าใจพิธีการศุลกากรอย่างท่องแท้  สำแดงรายละเอียดในใบขนสินค้าผิด เสียทั้งเงิน และเวลา
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้าต่างๆ
  4. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ วิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า
  5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร
  6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทางธุรกิจ (Business Networking) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณเหมือนฝัน (ขวัญ) 

หมายเลข 02-233-2345 

เบอร์มือถือ 09-0530-6951

เบอร์แฟ็กซ์ 02-234-0666

e-mail : muanfan@hs-asia.org

Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia

ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n

Brochure link : http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-export.pdf

คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนา, ส่งออก, นำเข้า, การค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์, ค้าชายแดน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ไม่ใช่แค่รู้จักตัวย่อ และความหมายจากคาเต็มเท่านั้น แต่เรามุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศสามารถนาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้าของ ICC นี้...
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งที่เป็นแบบ SME และ START UP ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบการส่งออก, การชำระเงินซื้อขายระหว่างปร...
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมี...
ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เป็นสถาบันอบรมด้านโลจิสติกส์พร้อมจัดหางาน
เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได้ **คนที่ว่างงาน ทาง itbs มีจัดหางานให้กับท่านด้วย **ค...
1. เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 2. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้...
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต...
คอร์สโลจิสติกส์ ระยะสั้น 2 เดือน พร้อมทำงานและทำธุรกิจ เหมาะสำหรับคนที่สนใจในธุรกิจโลจิสติกส์ การนำเข้าส่งออก มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไร เป็นหลักสูตรฯที่ใครๆ ก้อสามารถเรียนได้