มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

อบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 1773 ครั้ง
เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

พนักงานในองค์กรหลายคนที่มีประสบการณ์การทำงานมากมาย มีผลงานโดดเด่น และแน่นอนองค์กรคาดหวังที่จะให้มีพนักงานกลุ่มสอนงานแก่รุ่นน้อง และเมื่อได้พนักงานมาเสริมกำลัง สิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง คือ พี่เลี้ยงที่คนเก่งงาน มักไม่เก่งคน อาจจะมีทัศนคติว่า การสอนงานแก่น้องใหม่จะเป็นการลดทอนความสำคัญของตนเอง หรือบางบางคนอาจจะมีทัศนคติที่ดีอยากสอนงานแก่รุ่นน้อง หากแต่ตนเองไม่มีทักษะการถ่ายทอด ทำให้รุ่นน้องสับสนกับบทเรียน ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ยากในการทำความเข้าใจกัน

            หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT จะทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในการทำงานสูงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสอนงานและมีความรู้ในการถ่ายทอดงานแบบ OJT ทำให้องค์กร และพนักงานรุ่นพี่มีกำลังเสริมที่ดีเพิ่มขึ้น ทีมงานแข็งแกร่งและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนงาน

            2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT รวมทั้งได้ทำความเข้าใจบทเรียนด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ

หัวข้อฝึกอบรม

            1. ทำไมต้องมีการสอนงานแบบ OJT

            2. ขั้นตอนและเทคนิคสำคัญของการสอนงานแบบ OJT

            3. การกำหนดวิธีการและแผนกการปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT

วิธีการฝึกอบรม    บรรยาย  และฝึกภาคปฏิบัติ

วิทยากร

          อาจารย์ปิยนุช  บุญประคอง

           การศึกษา

-          ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-          ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

-          ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน), บริษัท ฝาจีบ จำกัด และ LN Bank

-          ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม บริษัท สุพรีเดิร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กำหนดการ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ค่าลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป

3,700 + 259 = 3,959

เวลา

09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน : สมาชิก

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26

โอนเงินก่อน 10 สิงหาคม 2559

6,400 + 448 = 6,848

 
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรบมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม มีทักษะเบื้องต้นสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ และ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม จัดอบรม "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" วันที่ 5-7 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรตนเอง
หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC ในระดับสูง และเทคนิคในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ เช่นการเขียนโปรแกรมจากโฟลว์ชาร์ต การโปรแกรมควบคุมกระบวนการด้ว...
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริ...
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการ
เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการธุรกิจแบบง่ายผ่านกระดาษแผ่นด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas
เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการ...
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน