มีค่าใช้จ่าย

สู่ความเป็นเลิศการสื่อสารยุค AEC – พูด/เขียน

อบรมวันที่ 22 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 1199 ครั้ง
สู่ความเป็นเลิศการสื่อสารยุค AEC – พูด/เขียน

เข้าสู่ยุค  AEC ทำให้ระบบสังคมมีความซับซ้อน  ผู้คนนั้นก็มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ของประสบการณ์ การศึกษา ทัศนคติ ความเชื่อ ทำให้การสื่อสารของพวกเขามีข้อจำกัดมากขึ้น การสื่อสารจึงเป็นไปได้ยากขึ้น ไม่เกิดความร่วมมือกันในการทำงาน กลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่พึงปรารถนา ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารในยุคAEC นอกจากจะมีทักษะในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการเทคนิคต่างๆ ที่ดีแล้ว จะต้องมีทักษะในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศด้วย ซึ่งทักษะด้านคนที่สำคัญก็คือ “ทักษะการสื่อสารด้านพูดและการเขียน” นั่นเอง

วัตถุประสงค์

1.      ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น

2.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกของผู้สนทนาอย่างลึกซึ้ง และสามารถพูดเพื่อตอบสนองในทิศทางที่สร้างความพึงพอใจได้

3.      เพิ่มขีดความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการประสานงาน ในแผนกหรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อการอบรม

    1. การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

     1.1 ความสำคัญของ  AEC

     1.2 ความสำคัญด้านภาษา
           – เข้าใจเอกลักษณ์ด้านภาษา
           – ระดับวัฒนธรรมด้านการสื่อภาษา
           – องค์ประกอบที่สำคัญการเตรียมความพร้อม  “การสื่อสารที่เกิดผล”

     2. การเรียนรู้  และ ความพร้อมด้านทักษะ

      2.1 การใช้ถ้อยคำในการสนทนา  “การพูดต่อหน้าและทางโทรศัพท์”
            - สรุปประเด็นปัญหา - เฉลย
            - Role  Play  ด้วย  Case  Study
            - Q & A

 2.2 กลยุทธ์และกระบวนการการเขียน”
        - สรุปประเด็นปัญหา  -  เฉลย
        - การเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ”   -   แบบฝึกหัด
        - การฝึกทักษะ  “ด้านการเขียน”
        - ฝึกปฏิบัติกลุ่ม  จาก  Case  Study
        - Q & A

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์  อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

บุคคลทั่วไป

3,700 + 259 = 3,959

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 15 สิงหาคม 2559

 3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต

ลงทะเบียน 2 ท่าน

6,400 + 448 = 6,848

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539924293&Ntype=2 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ มีความสนใจอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก ทาง Vakom Overseas Education ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อต่างประเทศ
หลักสูตรฮิตอันดับ 1 ปี 55 – 57 เขียนได้ตรงประเด็น ชัดเจน กระชับ ถูกต้องตามหลักสากล
เจาะลึก !!! Key points สนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว แก้ปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์ตามสถานการณ์ที่พบบ่อยได้อย่างมืออาชีพ ฝึกมารยาทการพูดโทรศัพท์ให้ฟังดูสุภาพและเ...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธ...
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเขียนอีเมลเบื้องต้น และสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้
ผู้เข้าอบรม จะเข้าใจการพัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสนทนาภาษาอังกฤษแก่พนักงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในองค์กร หรือลูกค้าของธุรกิจ ภายใต้การสอนที่ใช้เทคนิคที่ผ่านการทด...
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ตามเป้าหมายของงานและกิจกรรมในองค์กรได้เป็นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล