มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen

อบรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
จำนวนคนดู 2556 ครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านโลจิสติกส์ด้วย Lean & Kaizen

          โลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งของระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรทั้งในด้านของต้นทุน(Cost)และการบริการ(Service) หากเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านโลจิสติกส์ เครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้คือ Lean & Kaizen

          Lean & Kaizen คือ เครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่หลายองค์กรเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Toyota, Dell, Apple, Gucci และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นเราควรนำเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

         อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของ Lean & Kaizen นั้นมีหลายหัวข้อด้วยกัน คือ ความมีประสิทธิภาพ(efficiency) ลดระยะเวลา(Time) ลดความสูญเปล่า(Waste) และลดต้นทุน(Cost) ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวเข้องต้องมีความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ และลงมือปฎิบัติเพื่อพัฒนาการทำงานแบบ Lean& Kaizen ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเราและองค์กร  

         ระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing) ถือกำเนิดมาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ แต่เนื่องจากแนวคิดและวิธีการที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมลักษณะงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ จึงได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรทั่วไปทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งการผลิตและการบริการอย่างหลากหลาย ซึ่งเมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพและความสูญเสียที่ต่ำแล้ว ก็ส่งผลให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีและสามารถลดต้นทุนไปได้อีกด้วย

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=60917 

 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, จัดส่ง, lean, kaizen, logistics

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติก์ของประเทศไทย 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อค...
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของเครื่องมือในการจัดการอันเป็นที่ยอมรับเป็นสากลให้กับผู้ที่สนใจ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รู้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS®)
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล สินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของ...