มีค่าใช้จ่าย

การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

อบรมวันที่ 06 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 525 ครั้ง
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

       การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง

       การใช้กิจกรรม QCC กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนา แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking ) และทำงานโดยอาศัยข้อมูล (Fact and Data) และการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamwork) ซึ่งองค์กรจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้แน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาคุณภาพ ลดความสูญเปล่า ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์   1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำ QCC
                 2. รู้จักการทำ QC 7 Tools
                 3. สามารถประยุกต์ใช้ได้

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36740 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: QCC, quality, control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมภาษา C (ขั้นพื้นฐาน)"
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเครื่...
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว...
เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การบริหารธุระกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์อย่างผู้เชี่ยวชาญ เน้นเนื้อหาเข้าข้น เจาะลึกทุกวิธีการ สร้างแนวคิดเพิ่มผลกำไรในตลาดที่มี...
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป...
การ จ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ...
Model ธุรกิจที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรบ้าง สัมมนานี้ มีคำตอบให้กับคุณ
มเพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
เพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบธุรกิจ