มีค่าใช้จ่าย

การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

อบรมวันที่ 06 กรกฎาคม 2562
จำนวนคนดู 525 ครั้ง
การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร

       การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน หลายบริษัทจึงเน้นการสร้างผลกำไรจากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทำได้ง่ายกว่าวิธีการอื่น โดยการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือ QC Story มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงานของตนเอง

       การใช้กิจกรรม QCC กระตุ้นให้พนักงานได้พัฒนา แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking ) และทำงานโดยอาศัยข้อมูล (Fact and Data) และการทำงานเป็นกลุ่ม (Teamwork) ซึ่งองค์กรจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้แน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาคุณภาพ ลดความสูญเปล่า ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์   1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำ QCC
                 2. รู้จักการทำ QC 7 Tools
                 3. สามารถประยุกต์ใช้ได้

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36740 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: QCC, quality, control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์พลังงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบเกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” รุ่นที่ 18
สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับต่างๆ นักศึกษา บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยในการทำงาน และผู้สนใจทั่วไป
สามารถทำ Photoshop เพื่อการตลาด online ได้ทันที
แมงมุมเป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีความสำคัญในระบบนิเวศ ซึ่งช่วยควบคุมศัตรูพืชตามธรรมชาติในระบบนิเวศเกษตร รวมทั้งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าไม้
การเรียนรู้ โคร้งสร้างราคาสินค้า และการวางแผนกำไรและส่วนลด ในรูปแบต่างๆ
เรียนรู้การวัดผลงานพนักงานจัดซื้อที่ควรมีทั้ง 2 ด้าน (KPI & Competencies