มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ

อบรมวันที่ 03 เมษายน 2567
จำนวนคนดู 2227 ครั้ง
เทคนิคการสื่อสารเชิงรับ

 

          ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เริ่มต้นที่การฟัง ฟังด้วยความเข้าใจ และสามารถจับใจความสำคัญ ต่อยอด การสนทนา และนำไปสู่การหารือ ระดมสมอง แนวความคิดในการปฏิบัติงาน ได้อย่าง เป็นรูปธรรมมากขึ้น การฟังเพื่อจับใจความจึงมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะ ด้านนี้อยู่สม่ำเสมอ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ https://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=59914 

คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459


คำค้นประกาศนี้ Tags: การฟัง, จับใจความ, listening

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคนเชิงรุก เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาคน จากปัญหาแรงงานของประเทศ และสภาวะวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวออกจากวิธีเดิม ๆ แล้ว...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จสำหรับหัวหน้างาน”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น(SIEMENS S7-300)”
ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าใ...
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้...
นักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คื...
ได้เรียนรู้วิธีการในการสร้างการบริการที่ดีภายใต้การแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการให้บริการต่อผู้เรียนและองค์กร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ DCC ในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ ...
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...