มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา HRD for New HRD Staff

อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 1724 ครั้ง
สัมมนา HRD for New HRD Staff

 

สัมมนา HRD for New HRD Staff
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้
        1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 
        2. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Tool)  ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559, 9.00 - 16.00 น.

    1 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM)    และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) 
    2 ภาพรวมของระบบงาน HR  
    3 ภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
    4 ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           > การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
           > การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
           > การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
           > การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
    5 HRD Tools

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี)

โรงแรม my hotel CMYK

ราคา 3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
อีเมล์: infotrainingbymotiva.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2882-7519
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD for New HRD Staff

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้น...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดย...
???? อาชีพนักขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ยากอย่างที่คิด ???? ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้ ???? สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รายได้เป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริม ???? มีทีมพาทำงาน มีที่ป...
ทราบถึงโครงสร้าง หลักการทํางาน และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของการวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั้ง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้างหุ่นยุนต์เพื่อโครงงานวิทยาศาสตร์”
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์CORRECTIVE ACTION และ PREVEN...
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่าง...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง เทคนิค วิธีการ จัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการ สามารถนำไปประยุกต์...