มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา HRD for New HRD Staff

อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 725 ครั้ง
สัมมนา HRD for New HRD Staff

 

สัมมนา HRD for New HRD Staff
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้
        1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 
        2. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Tool)  ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559, 9.00 - 16.00 น.

    1 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM)    และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) 
    2 ภาพรวมของระบบงาน HR  
    3 ภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
    4 ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           > การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
           > การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
           > การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
           > การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
    5 HRD Tools

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี)

โรงแรม my hotel CMYK

ราคา 3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ: สถาบันฝึกอบรมโมติวา
อีเมล์: infotrainingbymotiva.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2882-7519
คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD for New HRD Staff

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 6 วันที่ 3 -5 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแป...
เชิญเข้าอบรมหลักสูตร หม้อต้มน้ํามันร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอีโคโนไมเซอร์ และแอร์พรฮีีตเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Hot oil Economizer Air-preheater) รุ่นที่ 0007 วันที...
สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกจัดซื้อได้อย่างเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กร
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 21 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://ww...
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในธุรกิจบริการ การสร้างวัฒนธรรมบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เครื่องมือสร้างบริการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้า รวมไปถึงกระบวนการสร้างมาตรฐานบร...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วยระบบ On The Job Training