สัมมนาฟรี อบรมฟรี

ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

อบรมวันที่ 02 เมษายน 2560
จำนวนคนดู 547 ครั้ง
ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

 

ก้าวสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับตัวและรับมือย่างไร?

 

MBA Industrial Management ร่วมกับชมรม NM CLUB ม.รามคำแหง ร่วมกันจัดสัมนา เพื่อเสนอมุมมองของการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 4.0 ที่เราทุกคนจะต้องปรับตัว

 

2 เม.ย.60 เวลา 9.00-12.30 น

 

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม และ คุณชนินท์  ว่องกุศลกิจ กรรมการบริหารบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) 

 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

ฟรี

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:BN CLUB-โครงการบริหารอุตสาหกรรม ม.รามคำแหง

ชื่อผู้ติดต่อ:นรากร กระต่ายทอง

อีเมล์: falcomac.ktgmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0885978978

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้คุณสมบัติของกิจการที่จะสามารถเข้า IPO และการวิเคราะห์กิจการและประเมินความพร้อมเบื้องต้น
ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร และการทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกล...
สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามาร...
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทันในธุรกิจการบริการที่พักและอาหาร
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ...
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรชั้นนำได้ใช้เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรียกว่า "สมรรถนะ (Competency)" จึงได้นำมาขมวดเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลา...