มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมอย่างมีประสิทธิผล Powerful Techniques for "Minute Taking" and Producing Informative "Minutes"

อบรมวันที่ 08 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 1560 ครั้ง
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมอย่างมีประสิทธิผล Powerful Techniques for

 

หลักการและเหตุผล

        การประชุมที่ล้มเหลวจะปรากฏอยู่เนื่องๆ หากใช้เวลาประชุมมากแต่งานไม่คืบหน้า ประชุมแล้วไม่มีข้อยุติ ประธานควบคุมการประชุมไม่ได้ เป็นต้น จะทำให้เกิดความสิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียเวลาและโอกาสในเชิงธุรกิจ

          ด้วยเหตุนี้หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) จึงได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหารการบระชุมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอย่างแท้จริง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเองจนสามารถบริหารการประชุมให้มีคุณภาพสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเลือกรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์การทำงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักวิธีการเตรียมการประชุมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร ด้านสถานที่ ไปจนถึงด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุมเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานผู้นำการประชุม ผู้ร่วมประชุมและเลขานุการประชุม      (ทุกๆบทบาท)
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพูดนำเสนอผลงาน, เสนอความคิดเห็น หรือคัดค้านในที่ประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในที่ประชุม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

ภาคเช้า

 1. ความหมายและความสำคัญของการประชุม
 2. หลักในการพัฒนา “การประชุม” ให้เกิดประสิทธิภาพ (ทำอย่างไรให้การประชุมในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิผลเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไป)
 3. สุดยอด..เทคนิคแพรวพราว ของการประชุมแบบต่างๆ
 4. ทำอย่างไรไม่ให้เบื่อ!!! การเข้าร่วมประชุม
 5. ค้นพบ..ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ
 6. การเตรียมการจัดการประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติแบบ Step by Step!!
 7. บทบาท/หน้าที่ ของกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น
 • การนำการประชุม
 • การนำเสนอแนวคิด
 •  การอภิปราย การหาข้อมูลและมติของที่ประชุม
 1. การควบคุมการประชุม การป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในระหว่างการประชุม

(พบสารพันปัญหาในการจัดการประชุม พร้อมเทคนิคและวิธีจัดการที่ได้ผล)

 1. การติดตามผลการประชุมอย่างได้ผล
 2. แบบทดสอบ

ภาคบ่าย

 1. เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 • ฝึกทักษะการฟังและจับประเด็น
 • รูปแบบการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
 • ตัวอย่างภาษาเขียนที่ควรใช้ และไม่ควรใช้

     12.กิจกรรม: ประเมินผลการเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ

            (ผู้อบรมสามารถนำ Case Study มาเพื่อให้วิทยากรแนะนำเทคนิคเฉพาะได้)

     13.สรุปคำถาม และคำตอบทุกประเด็นที่ผู้เข้าอบรมต้องการทราบ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนน่าทำ เพื่อต่อยอด Startup !!
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายข...
ฝึกปรับวิธีคิดเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างพลังบวกในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์เชิงลบต่างๆ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018
สำหรับ เจ้าหน้าที่ จป เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลสถานที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนรุ่ง ไม่รุ่ง เพื่อต่อยอด Startup !!
เทคนิคการสื่อสารที่น่าประทับใจ คือรากฐานสำคัญของงานบริการชั้นเลิศประกอบด้วยทักษะการเข้าใจตนเอง (Self-awareness) และการเห็นใจบุคคลอื่น(Empathy)การรู้จักองค์ประกอบของการสร้างความป...
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใ...
กฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ววันนี้ ช่างไฟต้องมีใบ License จับ ปรับสูงสุด 50,000 บาท รีบติวสอบด่วน!!ติวเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1