มีค่าใช้จ่าย

สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและการบริหารเวลา (Efficiency Development Techniques and Time Management)

อบรมวันที่ 09 พฤษภาคม 2560
จำนวนคนดู 1401 ครั้ง
สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ  การทำงานและการบริหารเวลา  (Efficiency Development Techniques and Time Management)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และ ลดพื้นที่สำนักงานลง ดังนั้น ประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาจึงเป็นปัจจัยที่เข้ามามีผลต่อผลงานอย่างมาก หากพนักงานสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และ บริหารเวลาชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีแล้ว ผลของงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสุขในการทำงานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกิดฝันอย่างแน่นอน 

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหาร ความสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม รวมทั้งพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน พร้อมเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ

     2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหาร

          เวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

     1.  หลักการ- แนวคิดเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา

     2.  การกำหนดเป้าหมายของชีวิต- ความสมดุลของชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว

     3.  การวางแผน ภายใต้กรอบเวลา

     4.  กิจกรรม Workshop: การวางแผนอย่างเป็นระบบ

     5.  การสร้างแรงจูงใจและความพอใจในการทำงานให้กับตนเอง

     6.  สำรวจตน และ สร้างสรรค์สำเร็จด้วยตัวเอง

     7.  กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์ตนเองเพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตน

     8.  มนุษยสัมพันธ์  และ การทำงานเป็นทีม

     9.  การใช้เวลาในแต่ละวัน

    10. รูปแบบการทำงานของมนุษย์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

    11. กิจกรรม Workshop: การสร้างประสิทธิภาพภายใต้เวลาที่จำกัด

    12. การวิเคราะห์ตัวฆ่าเวลา (Time Wasters)และ เทคนิคบริหารตัวฆ่าเวลา

    13. การจัดลำดับความสำคัญของงาน

    14. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการทำงาน

    15. สรุป คำถามและคำตอบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อฝึกทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น
สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ เน้น การเรียนรู้ไม่มีกรอบ การสร้างแนวทางใหม่ให้กับผู้นำมีความคิดในด้านการพัฒนาตนเอง การจัดการแก้ไขปัญหา การนำจุดแข็งมาสร้างโอกาสเพื่อพัฒนางานให้เป็นไปตา...
เพื่อให้ EMR เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมั่...
เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง" รุ่น 13 วันที่ 26-28 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการทำงานของตำแน่งงานระดับผู้บริหาร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ -และการเรียนรู้กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานในองค์กร
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
รายละเอียดการอบรม หลักสูตร “ผู้บังคับ” “ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ” และ “ผู้ควบคุม” ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้ในการโปรแกรม PLC โดยใช้ซอฟต์...