มีค่าใช้จ่าย

อบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 5058 ครั้ง
อบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

อบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน
Testing/Calibration of Standard Weights, Balance,

Scale and Weighing Machine 


หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันเครื่องมือวัดทางด้านน้ำหนักมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบงานอุตสาหกรรม โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทําการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาค่าความถูกต้องและค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทำการผลิตขึ้นถ้าเครื่องมือวัดดังกล่าวที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงานที่ผิดไปจากค่าที่กําหนดไว้ ซึ่งอาจทําให้บริษัทต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างมากโดยไม่จําเป็น
      เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อยืนยันระบบการผลิตที่มีคุณภาพ อย่างคงเส้นคงวา กระบวนการยืนยันความถูกต้องของเครื่องวัดงวดที่เรียกว่า การสอบเทียบ (Calibration) จึงมีความสําคัญมาก ซึ่งยังมีผู้ใช้เครื่องชั้งจำนวนไม่น้อยน้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องมือวัดดังกล่าวเอง แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงโครงสร้าง หลักการทํางาน และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของการวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั้ง
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีและขั้นตอนปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องชั่ง
3. มีทักษะเชิงปฏิบัติ ทราบข้อจํากัดข้อพึงระวังในการใช้เครื่องมือ
สําหรับสอบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าวได้เองจริง

วันที่จัดงาน 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้อบรม
วิศวกร, ช่างเทคนิคทางด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัด,
หัวหน้า, ผู้เกี่ยวข้องทางการผลิต และผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรม
- ชนิดของมวลมาตรฐาน/การแบ่ง Class และการถ่ายทอดความถูกต้องของมวล
มาตรฐาน/การบํารุงรักษา
- การเลือกใช้มวลมาตรฐานให้เหมาะสมกับเครื่องชั่ง
- วิธีการสอบเทียบมวลมาตรฐาน และการเตรียมอุปกรณ์์ในการสอบเทียบมวล มาตรฐาน
- การตรวจสอบความเที่ยง, ความถูกต้องของค่าที่อ่านได้, ความคลาดเคลื่อน
- คุณลักษณะและเกณฑ์การทวนสอบได้ (Traceability) ของเครื่องชั้ง
- ข้อกําหนดและคุณลักษณะ /ชนิดของเครื่องชั้ง และการเลือกใช้เครื่องชั้งตามคุณลักษณที่กำหนด (ตาม UKAS Lab14)
- การใช้ Standard Weight และ Weighing Machine
- การทําการตรวจสอบเครื่องชั่งประจำวัน และการทํา Control Chart เครื่องชั่ง
- ฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ (Workshop) การสอบเทียบและการทดสอบ

วิทยากร โดย  คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ เจ้าหน้าที่วิจัย/ผู้จัดการคุณภาพ ฝ่ายเครื่องมือวัด
ศูนย์ RDiPT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สถานที่ ณ ห้องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  


ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 3,500 บาท


ติดต่อ/สอบถาม
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา
อีเมล์ : tst_rdipt@hotmail.com
0-2942-8567-70ต่อ209

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอบเทียบเครื่องชั้งและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน, คุณอรชิรา ศุภางค์วิพุธ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขอเชิญอบรม หลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาการขายแบบสมาร์ททีม” #ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้...
เพิ่มทักษะในการนำเทคนิคเลขานุการและนักธุรการยุคใหม่เข้ามาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานในเชิงทฤษฎี และเชื่อมโยงไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างโดยอาศัยกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเภทและลำดับชั้นของ NC -CAR เข้าใจเทคนิคและวิธีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสำหรับ NC - CAR แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
การสร้างทีมเวิร์คนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่หัวหน้างานทุกคนควรต้องมีทักษะนี้ เพราะการสร้างทีมให้มีการทำงานที่สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผ...
ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี
เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ · เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล · เพื่อใ...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจสามารถนำแรงงานต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU. หรือผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ใน...