มีค่าใช้จ่าย

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

อบรมวันที่ 25 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 163 ครั้ง
ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 มกราคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 
   • วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 
    • ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร 

2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ 
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด 
    • เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน 
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ 
    • รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ 
   • วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง 
    • เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน 
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ 
    • ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร 
    • สวัสดิการของบริษัท 
    • โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน 
    • โครงสร้างขององค์กร 
    • แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร 
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 
   • ผู้จัดการสายงาน 
    • HR 
    • พนักงานใหม่ 
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ 
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงาน, HR, พนักงานใหม่, ทรัพยากรมนุษย์, การปฐมนิเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น
อบรมสะกดจิตย้อนอดีตชาติ Past Life Regression Therapy สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน รวมทั้งศาสตร์การพัฒนาจิต
คนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นกับคนรัก กับครอบครัว กับเจ้านาย กับเพื่อนร่วมงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กับตัวคุณเอง"
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียน ครู นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง
สร้างนวัตกรรม ขึ้นหลายกลยุทธ์เพื่อเป็นตำราและแนวทางในการสอนการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทาง...