มีค่าใช้จ่าย

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

อบรมวันที่ 25 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 16 ครั้ง
ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 มกราคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 
   • วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 
    • ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร 

2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ 
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด 
    • เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน 
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ 
    • รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ 
   • วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง 
    • เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน 
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ 
    • ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร 
    • สวัสดิการของบริษัท 
    • โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน 
    • โครงสร้างขององค์กร 
    • แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร 
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 
   • ผู้จัดการสายงาน 
    • HR 
    • พนักงานใหม่ 
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ 
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงาน, HR, พนักงานใหม่, ทรัพยากรมนุษย์, การปฐมนิเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคการสร้างลวดลายและการลงสีให้เหมือนธรรมชาติ
ห้บุคลากรเข้าใจในหลักการและกระบวนการของ EQ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้
ลุงวินเปิดชั้นเรียน สอนการขายของออนไลน์ สำหรับมือใหม่หัดขาย สอนแบบตัวต่อตัว พร้อมปฏิบัติจริง
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
ปัจจุบันการทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการนำเสนอผลงาน แนวความคิด (concept) ต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอรายงาน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรื...
ภาพลักษณ์ของคุณในวันนี้ ชี้ความสำเร็จของคุณในวันหน้า สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จท...
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
เพื่อค้นหาตำแหน่งที่แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในประเทศอาเซียน