มีค่าใช้จ่าย

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

อบรมวันที่ 25 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 686 ครั้ง
ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 มกราคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 
   • วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 
    • ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร 

2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ 
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด 
    • เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน 
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ 
    • รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ 
   • วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง 
    • เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน 
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ 
    • ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร 
    • สวัสดิการของบริษัท 
    • โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน 
    • โครงสร้างขององค์กร 
    • แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร 
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 
   • ผู้จัดการสายงาน 
    • HR 
    • พนักงานใหม่ 
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ 
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงาน, HR, พนักงานใหม่, ทรัพยากรมนุษย์, การปฐมนิเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้วยศาสตร์การแสดง และการสื่อสารภายใน ในรูปแบบของ NLP และ MINDFULNESS
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ปัจจุบันการทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการนำเสนอผลงาน แนวความคิด (concept) ต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอรายงาน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรื...
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การพูด บุคลิกภาพทางการพูดที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนั...
หัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน และแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
หลักสูตรนี้จะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของแต่ละตำแหน่งในร้านอาหาร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวา...