มีค่าใช้จ่าย

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

อบรมวันที่ 25 มกราคม 2562
จำนวนคนดู 121 ครั้ง
ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation ม.ค.62

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

 

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 มกราคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

 

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค   247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

หัวข้อสัมมนา
1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ 
   • วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ 
    • ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร 

2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ 
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด 
    • เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน 
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ 
    • รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ 
   • วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง 
    • เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน 
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ 
    • ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร 
    • สวัสดิการของบริษัท 
    • โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน 
    • โครงสร้างขององค์กร 
    • แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร 
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 
   • ผู้จัดการสายงาน 
    • HR 
    • พนักงานใหม่ 
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ 
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงาน, HR, พนักงานใหม่, ทรัพยากรมนุษย์, การปฐมนิเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาจากความเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้ว...
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้...
ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร
The New You Image Consultant พบกับคอร์สที่สร้างความประทับในให้แก่ผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น
การเลือกบุคลิกและภาพลักษณ์ตามบทบาทและอาชีพคือสิ่งจำเป็น ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่สุดยอดในการสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
"ซี่กง" ให้เป็นการแพทย์ทางเลือก ผู้รักสุขภาพทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามวิชา
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตรในการทำงาน
ในแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าใหม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างหรือมีการสัปเปลี่ยนโอนย้ายงานที่ทำในตำแหน่งใหม่ภายในหน่วยงานซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีโครงสร้างการทำ...