มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างาน (1 มิ.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 00 543
จำนวนคนดู 1322 ครั้ง
การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหัวหน้างาน (1 มิ.ย 2562) อ.นนทพัฒน์

การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเป็นหัวหน้างาน

     หัวหน้างานถือได้ว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งองค์กรที่ได้แต่งตั้งหัวหน้างานขึ้นมาใหม่ ในบางครั้งหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งยังไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้านทั้งภาวะการเป็นผู้นำ ความรู้ในเรื่องของศาสตร์และศิลปะในการบริหารคนและบริหารงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุร่วงไปได้ด้วยดีตามนโยบายขององค์กร อีกทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าย้งไม่ทราบถึงหลักการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา  และหากไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการเป็นหัวหน้าแล้วก็ย่อมต้องส่งผลเสียต่อองค์กร โดยหลักสูตร “การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างาน”  เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับหัวหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

       วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมนา

 • ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้า
 • ทราบถึงคุณสมบติของการเป็นหัวหน้าที่ดี
 • ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารงาน และการบริหารคน
 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ
 • ทราบวิธีการมอบหมายงานติดตามงาน และการส่งมอบงาน
 • เข้าใจถึงศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • ทราบถึง10 พฤติกรรมที่หัวหน้ามีต่อลูกน้องเพื่อการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 • ทราบถึงแนวคิดในการให้คะแนนประเมินผลงาน
 • ทราบถึงวิธีการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI
 • ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการฝึกอบรม

 • บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 • คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้า
 • หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านความรู้  ความเข้าใจ ทัศนคติ สำหรับหัวหน้างานที่มีต่อองค์กร
 • ศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม
 • การวางแผนการทำงานเมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • หัวหน้ากับความรับผิดชอบ และการบริหารเวลา
 • 10 พฤติกรรมของหัวหน้าที่มีต่อลูกน้องในการสร้างความสุขให้กับองค์กร
 • การสั่งงาน และมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 • ธรรมชาติของลูกน้องในการปฏิบัติงาน และวิธีการบริหารจัดการ
 • วิธีการควบคุมลูกน้องในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการ
 • การประเมินให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ขึ้นตอนและวิธีการ การจัดทำ KPI  เพื่อวัดประสิทธิภาพ
 • แนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงาน
 • การทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข

 

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

 กำหนดการ :      วันเสาร์ที่ 1  มิถุนายน  2562

                      วันเสาร์ที่ 12  ตุลาคม  2562

      

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน  1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 คนขึ้นไป ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม      

 

  

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

www.gtalkthai.com

โทร.089-7990890

mail: nonthapat1968@gmail.com

line:cock2511

บริษัท จีทอล์ค 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

จะได้เรียนรู้ถึงการตั้ง Server เพื่อทำหน้าที่ให้บริการงานสำคัญต่างๆ เช่น การติดตั้ง Application Server
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย เพราะเหตุว่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นเร...
งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่นที่ 20 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรา...
ราคาพิเศษสุด ทุกที่นั่ง เพียงท่านละ 3,200 เท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%
Builk Cost Control เป็นแอพพลิเคชั่นออนไลน์ฟรี สำหรับธุรกิจก่อสร้างใช้ในการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง
หลักเทคนิคการคำนวณสูตรการทำสบู่ก้อน สบู่เหลว การใช้สมุนไพรและสารสารสกัดสมุนไพรในสบู่ก้อน สบู่เหลว
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
ความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถนํามาปรับใช้กับสิ่งที่ท่านทําอยู่ได้ในทันทีและเตรียมไว้ใช้ได้ในอนาคต