มีค่าใช้จ่าย

โครงการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 18 มีนาคม 2557
จำนวนคนดู 2033 ครั้ง
โครงการอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID รุ่นที่ 3

 หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID”

รุ่นที่ 3 

 

      ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และตัวควบคุม PID ก็เป็นตัวควบคุมหลักในระบบควบคุม (ไม่นับรวมการควบคุมแบบปิด/เปิด) ดังนั้น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการผู้เชี่ยวชาญใน
การใช้งานตัวควบคุมแบบ PID ทางภาควิชาจึงได้เปิดอบรมหลักสตรู ดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้พื้นฐานของระบบควบคุมที่นอกเหนือจากการควบคุมแบบปิด/เปิด
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้พื้นฐานของตัวควบคุมแบบ PID
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเบื้องต้นในการปรับแต่งตัวควบคุมแบบ PID


วัน เวลา จัดการอบรมในแต่ละรุ่น
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 - วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 09.00–16.00 น.


หัวข้อการฝึกอบรม

  1. บรรยายความรู้แบบทฤษฎีของระบบควบคุม
2. การอธิบายพฤติกรรมของระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร ์
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบเชงเสิ ้นและข้อดีที่เหนือกว่าการควบคุมแบบปิด/เปิด
4. ความรู้เบื้องต้นของตัวควบคุมแบบ PID
5. ฝึกทักษะการปรับแต่งตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีความรู้พื้นฐานทางระบบควบคุมพอสมควร
2. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3. มีความสนใจในเรื่องการออกแบบระบบควบคุม

กลุ่มเป้าหมาย ช่างเทคนิค วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม / ผู้สนใจทั่วไป


ิวิทยากร โดยอ.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการ PLC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และผู้ช่วยวิทยากร อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

จัดการอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 4,000 บาท
(รวมเอกสารประกอบการอบรม กระเป๋าผ้า ปากกา วุฒิบัตร อาหารว่าง 4 มื้อ
และฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 1 เครื่องต่อ 1 คน)
โปรโมชั่น : สมัครเข้าอบรม 3 คน แถมฟรี 1 คน
(ชําระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ รับส่วนลด 5%)


กําหนดการรับสมัคร รุ่นที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 5 มีนาคม 2557
รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 16 กรกฎาคม 2557
รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 17 ตุลาคม 2557
(กรุณาสํารองที่นั่งล่วงหน้า จํากัดจํานวนรุ่นละ 10 คนเท่านั้น)


สอบถามรายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สํานักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล F503 ชั้น 5 อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ทาง E-mail: training@mut.ac.th
0-2988-3666 ต่อ 2333-4

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การประยุกต์ใช้งานตัวควบคุมแบบ PID, อ.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและเทคนิคที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิ เทคนิคการมีส่วนร่วม เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและความแตกต่าง...
Valentine Day's Workshop Let Love Grow in Your Heart ส่งมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก
พบกับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และปัจจัยทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในด้านต่างๆ
Start Up ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) หากคุณจะเริ่มต้นธุรกิจความงามแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือสารสกัดจากสมุนไพลเพื่อใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางสารสกัดจ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) และประยุกต์ใช้งานในองค์กรอย่างเหมาะสม
เพื่อเตรียมความพร้อมโรงงานให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
สองคน แทงตรงใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสายสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ
เป็นการดูแลสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือก การฝึกชี่กงมีประโยชน์ทั้งในด้านการเสริมสุขภาพและการบำบัดโรคหลายชนิด เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะการฝึกชี่กงนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความส...