มีค่าใช้จ่าย

Dashboard Power BI Desktop เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (06/62)

อบรมวันที่ 28 มิถุนายน 2562
จำนวนคนดู 119 ครั้ง
Dashboard Power BI Desktop เพื่อจัดทำ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านบัญชีการเงิน (06/62)

สถานที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วิทยากร อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง


หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
2. ความหมายของ Dashboard 
3. เครื่องมือในการสร้าง Business Intelligent / Dashboard และมุมมองของ Dashboard 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Power BI Desktop (Free Version) 
• ภาพรวมของ Power BI Desktop เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
• การลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service และการเชื่อมต่อ Software As Service ผ่าน Power BI 
• การติดตั้ง Power BI Desktop ความต้องการของระบบ 
5. การนำเข้าข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล 
6. การแปลงข้อมูลด้วย Power BI Desktop (Data Transformation) สามารถแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่เหมาะสม ให้มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน Locale ให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูล, Pivot Columns, หรือการ Fill ข้อมูล เป็นต้น 
7. จัดรูปแบบข้อมูล หรือสร้างการคำนวณต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
8. จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) 
9. การสร้าง Dashboard ผ่านตัวนำเสนอ (Visualization) ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเค้าโครงหน้า และสีสันให้สวยงาม
10. การใช้งาน Power BI Service 
• นำหน้ารายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ขึ้นสู่ Power BI Service 
• สามารถตั้งเวลาให้รีเฟรชข้อมูลในรายงานใหม่ได้ 
• สามารถสร้าง Dashboard สำหรับรายงาน และนำไปแชร์หรือส่งออกเป็นเอกสารแบบอื่น ๆ ได้
• สืบค้นข้อมูลบน Dashboard รวมทั้งการดู Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
11. เปรียบเทียบ Excel Power BI และ Power BI Desktop 
12. Case Studies

คำค้นประกาศนี้ Tags: Dashboard, Power BI Desktop, บัญชี การเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีและนักบัญชีที่ต้องการวางแผนภาษี วางแผนอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและประหยัด
เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
ถ้าเราเตรียมพร้อมเรื่องมาตรการตรวจสอบการเสียภาษี ของกรมศุลกากร และมาตรการบัญชีชุดเดียว ของกรมสรรพากร TIFFA /ITBS ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าสัมมนาในเรื่อง มาตรการเพื่อโอกาสควา...
โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรการส่งเสริมการลงทุน
นักบัญชี … คุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ถึงเวลาแล้ว ... ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเพิมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานบัญชีขอ...
ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36) ภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน