มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 23 ก.ย.62)

อบรมวันที่ 23 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 123 ครั้ง
หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 23 ก.ย.62)


23 กันยายน 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
                                                                                 *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

      งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานและเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการงานซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านของบุคลิกภพเทคนิคการประสานงานภายในองค์กร และการบริการที่ประทับใจ ตลอดจนการพัฒนาระบบของงานธุรการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับองค์กรอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบธุรการเพื่อช่วยให้การทำงาบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ
    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 • การเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี
 • การประเมิน “Vision”  “ Mission” และ  “Core  Value”

2. กลยุทธ์ และ  ทักษะ  ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร  (Group  Case  Study  and  Present)
    2.1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขใจ

 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
 • การสร้างสมประสบการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

    2.2 การพัฒนาระบบงานเพื่อความสำเร็จและก้าวหน้า

 •  การวางแผนและการบริหารเวลางาน
 • การบริหารการจัดประชุม
 • การบริหารงานแอกสาร
 • การบริการที่เป็นเลิศ

    2.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อความภูมิใจ

 • การสื่อสารที่เกิดผล

    2.4 การพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างภาพพจน์

 • การสร้าง Team Work

3. Group Case  Study   5    กลยุทธ์ ………แบ่งกลุ่ม

 • นำเสนอผลงานกลุ่ม
 • ประเมินผลงานแต่ละกลุ่ม
 • ประเมินผลงานแต่ละกลุ่ม   ..........ต่อ

4. สรุป และ   คำถาม / คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

สอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
***โปรโมชั่นพิเศษ!!! พิเศษสมัครอบรม 3 ท่าน ฟรีบัตรสมาชิก Hipo (มูลค่า 1,500.-บาท) ใช้เป็นส่วนลดหลักสูตรได้ทุกหลักสูตร***
***หมายเหตุ สามารถใช้ได้ในหลักสูตรนี้ได้เลย

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ธุรการ, กลยุทธฺ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แนะนำการต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธี และตัวอย่าง กรณีต่อเติมและเกิดเความเสียหาย
ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)”
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
ปัจจุบันโรงแรมประเภทบูทีคมีการแข่งขันสูง การสร้างข้อได้เปรียบทั้ง จุดขาย จุดต่างในด้านการบริการ และองค์ประกอบทางกายภาพย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยนำธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่ง
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
เป็นหลักสูตรแห่งการเปลี่ยนแปลงแขนงหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในแง่ลบ ให้กลายเป็นแง่บวกได้ในทันที เป็นหลักสูตรที่จะเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดายแค่เพียงฝึกสร้างรอยยิ้ม...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.t...
พบกับ Work Shop ที่จะ เพิ่มเติมความกล้าในการนำเสนอสิ่งดีๆที่ท่านมีอยู่ให้คนอื่นได้รับรู้ ทำให้ท่านมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้น