มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (30 พ.ย. 2562 อ.นนทพัฒน์)

อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
จำนวนคนดู 4 ครั้ง
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (30 พ.ย. 2562 อ.นนทพัฒน์)

การพัฒนาทักษะ

วิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

       หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 • ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 • ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด
 • เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มใช้ 
 • ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร
 • เพื่อเป็นแนวทางการทำงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร
 • ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัว
 • การจัดทำรายงานต่างๆรวมถึงตัวชี้วัด
 • ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  หัวข้อการฝึกอบรม

 • บทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 • ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
 • หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 • การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 • การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
 • การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 • การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 • การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
 • การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 • การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร
 • การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
  • การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
  • การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน
 • การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ
 • การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
  • รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่
  • รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหนักพนักงาน
  • รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน
  • การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ประเมินผลในการฝึกอบรม
  • ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

 คุณสมบัติของผู้ข้าอบรมสัมนา

   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร

ฝึกอบรม – สัมมนา  

ป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :     วันเสาร์ที่  30  พฤศจิกายน  2562

    

เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน 1 ท่าน

ราคารวม + vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ  2,800

2,800 + 196 = 2,996

 

 หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                  ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการ

                  ฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่

 www.gtalkthai.com

 โทร.089-7990890

 Mail: nonthapat1968@gmail.com

 line:cock2511

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, การขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานขายจริงได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
หุ่นสวยสุขภาพดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ
เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช้...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน ...
เพราะภาพลักษณ์ คือกฎแห่งแรงดึงดูดความสำเร็จรอบตัวคุณ สอนโดยอาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์