มีค่าใช้จ่าย

การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

อบรมวันที่ 27 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 23 ครั้ง
การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

สถานที่ Intercontinental Bangkok Hotel

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1.การบัญชีต้นทุนและการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.1 องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
1.2 วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.3 ระบบบัญชีการผลิต
1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

2.การคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel
2.1แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
2.2การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคำนวณ
2.3การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่างๆ

3.การออกแบบแผ่นงานและการจัดเก็บข้อมูล
3.1การวางแผนการผลิต (Production plan)
3.2รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
3.3ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน (Operations lists)
3.4รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3.5การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ

4.การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต
4.1ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
4.2ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.3วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.4การกำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์

5.การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
5.1การกำหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
5.2การคำนวณต้นทุนการผลิต
5.3การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน

6.การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table

7.การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, บัญชีต้นทุน, การผลิตสินค้า, ต้นทุนโรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ความสำคัญของใบขนกับ VAT 0% ,หลักฐานที่จะได้สิทธิ 0% ความแตกต่างระหว่าง 7%, 0% และยกเว้น VAT
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และเรียกดู เอกสารบัญชี พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ และบริหารจัดการเอกสารบัญชีในยุคดิจิตัล ด้วยการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็...
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาตามหนี้ และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้า ทราบถึงและวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
สร้าง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่
เรื่อง “ รู้ทันกฎหมายภาษีอากรและเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559 ”
1. ภาพรวมของ e-Tax invoice 2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ(Public Key Infrastructure) และลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
ภาษี! กับเรื่องดีๆที่คุณไม่ควรพลาดในหลักสูตร การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการช่วยวิเคราะห์บัญชีบริหาร จะทำให้กิจการได้ข้อมูลตรงความต้องการ และ ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์