มีค่าใช้จ่าย

การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

อบรมวันที่ 27 กันยายน 2562
จำนวนคนดู 140 ครั้ง
การใช้ Excel สำหรับบัญชีต้นทุนการผลิตสินค้าและต้นทุนโรงงาน (หลักสูตรใหม่ 2562)

สถานที่ Intercontinental Bangkok Hotel

วิทยากรโดย ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

1.การบัญชีต้นทุนและการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.1 องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต
1.2 วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต
1.3 ระบบบัญชีการผลิต
1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

2.การคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรม Excel
2.1แนวคิดการออกแบบแผ่นงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิต
2.2การใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโมเดลการคำนวณ
2.3การใช้เครื่องมือในการสร้างรายงานต่างๆ

3.การออกแบบแผ่นงานและการจัดเก็บข้อมูล
3.1การวางแผนการผลิต (Production plan)
3.2รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (Bill of materials)
3.3ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน (Operations lists)
3.4รายงานแรงงานทางตรงที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3.5การจัดเก็บข้อมูลหน่วยที่ผลิตเสร็จ

4.การจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิต
4.1ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่ผลิต
4.2ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.3วิธีการจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์
4.4การกำหนดเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ร่วมกันหลายผลิตภัณฑ์

5.การสรุปข้อมูลต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
5.1การกำหนดสูตรต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
5.2การคำนวณต้นทุนการผลิต
5.3การปรับปรุงต้นทุนการผลิตตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน

6.การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตด้วย Pivot Table

7.การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (ต้นทุนผันแปร, ต้นทุนคงที่)

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, บัญชีต้นทุน, การผลิตสินค้า, ต้นทุนโรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในท...
การอ่านงบการเงินและบัญชี เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นการเป็นเถ้าแก่ใหม่ เพื่อให้สามารถวางแผนทางการเงินอ่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับแผนธุรกิจที่จะเกิดขึ้น...
• ใบกำกับภาษีที่ผู้ออกยังใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ หรือจะลงรายจ่ายได้หรือไม่ • ปัญหาภาษีซื้อต้องห้ามและการลงรายจ่ายของภาษีซื้อ
เรียนรู้ Functions สร้างความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราที่ปรับใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นี้แล้ว เงินที่ฝ่ายนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เงินใดเป็นค่าจ้าง หรือไม่ใช่ค่าจ้าง ล้วนสร้างความสับสนให้ฝ่ายนา...
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง
รายละเอียดหลักสูตร วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไป...
โครงการสัมมนา เพื่อเฟ้นหาผู้แนะนำการลงทุนและนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เข้าสังกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)