มีค่าใช้จ่าย

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(21มี.ค2563) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 189 ครั้ง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(21มี.ค2563) อ.นนทพัฒน์

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงานและบริหารคน

ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหา ให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ และที่สำคัญในการรับนโยบายจากผู้บริหาร จะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่หลักความเป็นจริงการจะควบคุมพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วยบางคนอยู่มานาน บางคนดื้อรั้น บางคนอารมณ์ร้อนโวยวาย บางคนฉลาดรู้มาก    อู้งาน หยุดงานบ่อย ซึ่งผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลควบคุมพนักงานเหล่านี้จะต้องพบกับความ ปวดหัว แต่หลักสูตร หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมทักษะให้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพูด ภาวะการเป็นผู้นำความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เลื่อนตำแหน่งใหม่ หรือผู้ที่ได้รับหมายให้ดูแลพนักงาน ซึ่งจะช่วยควบคุมพนักงานให้ทำงานตามที่ได้มอบหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่กลายเป็นหัวหน้าที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 1. ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง และโครงสร้างของการทำงานและสายการบังคับบัญชา
 2. คุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดี
 3. แนวทางในการบริหารงาน และการบริหารคนให้ทำงาน
 4. ทราบถึงธรรมชาติของลูกน้องประเภทต่างๆ และพฤติกรรม
 5. ทราบวิธีการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการส่งมอบงาน ในแต่ละประเภท
 6. เข้าใจศิลปะในการสื่อสาร การประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ทราบถึงวิธีการบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 8. หลักการเข้าใจเข้าถึงพนักงาน และการสังเกตพฤติกรรม
 9. แนวทางในการจัดระบบให้พนักงานทำงาน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 10. ทราบถึง 10 พฤติกรรมที่หัวหน้าหัวหน้าคลังควรมีต่อลูกน้องเพื่อการสร้างความสุขในกาทำงาน
 11. การให้คะแนนและประเมินผล
 12. แนวทางในการวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงาน และการปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
 13. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
 14. ทราบถึงปัญหาของหัวหน้าที่พบ และแนวทางในการแก้ไข

 หัวข้อการฝึกอบรม

 1. บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานคลังสินค้าและจัดส่ง
 2. โครงสร้างการทำงาน และความเข้าใจในงานที่ทำ ในแต่ละกระบวนการของหัวหน้าคลังสินค้า
 3. คุณสมบัติที่ดีของการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง กับความเป็นผู้นำ
 4. การสร้างทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ให้พนักงาน
 5. หัวหน้าคลังสินค้ากับศิลปะในการสื่อสาร และการประสานงานกับพนักงาน การวางตัวการควบคุมอารมณ์ การบริหารความขัดแย้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 6. การสร้างทีมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลา
 7. หัวหน้าคลังสินค้ากับการวางแผนการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร          และการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
 8. หัวหน้าคลังสินค้ากับการจัดระบบงาน และตำแหน่งให้พนักงาน
 9. การมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงานในแต่ละประเภทที่มอบให้พนักงานทำ
 10. 10 พฤติกรรมของหัวหน้าคลังสินค้าที่ควรมีต่อพนักงานในการสร้างความสุขในการทำงาน
 11. หลักการบริหารคนบนความแตกต่าง ( DISC ) ในการอ่านคนเพื่อการบริหารจัดการ  และลักษณะของคนแต่ละ Generation   
 12. ธรรมชาติ และพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานที่หัวหน้าต้องเรียนรู้
 13. วิธีการควบคุมพนักงานในแต่ละประเภท และวิธีการบริหารจัดการ
 14. การประเมินให้คะแนนผลงาน ในการปฎิบัติงานของพนักงาน
 15. แนวทางในการจัดทำรายงานเพื่อวัดประสิทธิภาพ (KPI) การจัดทำรายงานเพื่อรายงานปัญหาในประเภทต่างๆ และการให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ ISO สำหรับหัวหน้าคลังสินค้าที่ต้องรู้
 16. หัวหน้าคลังสินค้ากับแนวทางในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในงานที่ทำ
 17. เครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา สำหรับหัวหน้าคลังสินค้า
 18. แนวทางการทำงานร่วมกันให้มีความสุขภายในหน่วยงานระหว่างหัวหน้าคลังสินค้ากับพนักงาน
 19. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขสำหรับหัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

     ผู้ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ หัวหน้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพนักงานคลังสินค้า  และจัดส่ง หรือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมคลังสินค้าและจัดส่ง หรือเพิ่มทักษะให้กับผู้จัดการหรือหัวหน้าเดิมที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมดูแลพนักงาน  

                     

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

        ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

   วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

  กำหนดการ :     เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท

2,500 + 175 = 2,675

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ 

 web : www.gtalkthai.com

 mail : nonthapat1968@gmail.com

 

** รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), นนทพัฒน์ โพธี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน หลักการและเหตุผล Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประ...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
เนื้อหาหลักสูตรครบ ตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด Workshop ควบคู่กับการบรรยาย...
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ : ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงข่ายและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การตั้งเป้าหมายในการบริหารจัดการ
หลักสูตรบริหารคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehouse)จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าของท่านได้อย่างแน่นอน
สัมมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยง
ยินยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ (22 ก.พ. 62) อ.ณรงค์
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดการ แนวทางและเทคนิคปฎิบัติ การขนส่งนำเข้าและส่งออก เอกสาร ภาษี ศุลกากร