มีค่าใช้จ่าย

ยืนยัน หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) 4 มี.ค.63

อบรมวันที่ 04 มีนาคม 2563
จำนวนคนดู 1147 ครั้ง
ยืนยัน หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) 4 มี.ค.63

หัวข้อการอบรม 09.00-16.00

-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้

– การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน

– การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

– ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ

– เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา

– การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้BRAINSTORMING

– แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

– เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ

– เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (SMALL GROUP ACTIVITY)

รายละเอียดการบรรยาย

  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ

สอบถามข้อมูลอบรมเพิ่มเติม ขอข้อมูลเพิ่มโทร 0988209929 คุณกุ้ง

http://www.tesstraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็...
ทราบถึงโครงสร้าง หลักการทํางาน และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนของการวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั้ง
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์นี้ ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล การคิดที่มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ อัน...
มาจุดประกายความคิด ค้นหาไอเดียโดดเด่น ธุรกิจไหนน่าทำ เพื่อต่อยอด Startup !!
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ ช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชาลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
TICA: ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี..ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. เพื่อพัฒนาทักษะพนักงานตามระบบมาตรฐานสากล ISO
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว
หลักสูตรที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนการทำธุรกิจโรงแรมจนสามารถบริหารจัดการ สร้างรายได้ในธุรกิจอย่างยั่งยืน