มีค่าใช้จ่าย

เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

อบรมวันที่ 09 เมษายน 2563
จำนวนคนดู 1318 ครั้ง
เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

หลักการและเหตุผล

        ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 
           ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ admin หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า

หัวข้อการอบรม

 1. 1.                                                                            บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม  Meeting-concerned persons’ role 
 2. 2.                           คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม  (Qualification and role of administrative affair personnel or secretary at the meeting
  1. 3.                                                                            การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการ Formal and informal meeting 
  2. 4.                                                                            รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes (Both Thai and English)
  3. 5.                                                                            การจดบันทึกการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Meeting Recording (Both Thai and English) 

-                   การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม Write down all speeches of the meeting attendants 

-                   การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ Write down the syllabus or theme

-                   การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล Summarize the essence of the topics considered for opinion and reasons 

 1. 6.                           หลักการเขียนรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing (Both Thai and English) 

-                   ใจความสำคัญ Essence 

-                   ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน Correct and clear language

-                   การเรียงลำดับวาระการประชุม Order of meeting agenda 

-                   การเขียนคำพูดโต้แย้ง Writing an argument 

-                   การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ Writing numbers and statistics 

-                   การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม Writing a period, follow-up, and meeting status at each agenda 

 1. 7.                                                                            คำศัพท์สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue
 2. 8.                                                                            สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes
 3. 9.                           สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุมทั้งไทยและ อังกฤษ Summarize the issues on writing the meeting minutes and solutions for improvement on writing down and summarizing the meeting minutes in Thai and English 
  1. 10.                                                                     กรณีศึกษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions 
  2. 11.                                                                     การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบันทึก, การจัดทำรายงานการประชุม, การจัดทำรายงาน, เทคนิคการบันทึกการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ความรู้ทางด้านพลังงาน ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เก...
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
เชิญเข้าอบรม หลักสูตร “เรียนรู้ เข้าใจ เครื่องมือวัดทางแสงอย่างมืออาชีพ (Fiber Optic Testing and Troubleshooting)” รุ่นที่ 0001 วันที่ 7-8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.0 น. ณ มหาวิ...
​คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel
การสร้างความแตกต่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที พร้อมข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติในการรักษาและสื่อสารความแตกต่างในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อเร่งสร้างบุคลากรให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ
ด่วน!! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)