มีค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือและเอกสาร

อบรมวันที่ 02 พฤษภาคม 2557
จำนวนคนดู 2889 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมหนังสือและเอกสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ่อมหนังสือและเอกสาร”


      หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ด้วยการมองการณ์ไกลและตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยพายัพ และสภาคริสตจักรในประเทศไทย นับได้ว่าหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพเป็นหอจดหมายเหตุเอกชนแห่งแรกของประเทศ  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ มีความเป็นหนึ่งในส่วนของเอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาเอกสารที่ไม่อาจจะหาได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆในประเทศไทย นอกจากนั้นบุคลากรหอจดหมายเหตุ
     มหาวิทยาลัยพายัพ ในส่วนงานอนุรักษ์หรือการสงวนรักษาเอกสารและหนังสือ 1 คนก็ได้รับการศึกษาโดยตรงด้านงานจดหมายเหตุและการอนุรักษ์เอกสารจากโรงเรียนจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติอินเดีย ซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์การยูเนสโก และบุคลากรอีก 2 คนได้รับการฝึกอบรมการซ่อมเอกสารและการถ่ายไมโครฟิล์มจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพได้มีการพัฒนาระบบงาน และงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่นในปี พ.ศ. 2531 ได้มีการเปิดสอนวิชาจดหมายเหตุเป็นวิชาหนึ่งในภาควิชาประวัติศาสตร์
      ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานและหลายสถาบันทางการศึกษาได้จัดตั้งหน่วยงานจดหมายเหตุขึ้นและหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ได้มีการขยายสาขาออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆมากขึ้น ล้วนแล้วแต่มีลักษณะงานที่เป็นศูนย์สารนิเทศซึ่งมีผู้มาใช้บริการจํานวนมากอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามารองรับช่วยในการให้ข้อมูลก็ตาม แต่การใช้บริการหนังสือและเอกสารมิได้ถูกลดบทบาทความสําคัญลงเลยยิ่งใช้มากก็ยิ่งเสื่อมสภาพและชํารุดมากแต่การให้บริการก็ต้องดําเนินต่อไปหน่วยงานจึงจําเป็นต้องดําเนินการซ่อมบํารุงควบคู่ตามไปด้วย ดังนั้นหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่เปิดให้การอบรมสําหรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ จึงเห็นควรว่าน่าจะเป็นการเหมาะสมที่จะเปิดอบรมงานจดหมายเหตุเรื่องการซ่อมหนังสือและเอกสารขึ้นสําหรับบุคคลทั่วไปในเดือนเมษายน 2557 นี้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักทฤษฎีและวิธีการซ่อมหนังสือและเอกสารที่เป็นระบบ
สามารถนําไป ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักทฤษฎีและวิธีการรวมถึงมาตรการป้องกันรักษาหนังสือและเอกสาร
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องงานจดหมายเหตุด้านการอนุรักษ์หนังสือและเอกสาร
จดหมายเหตุ

วันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตร ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้
1. ปฐมนิเทศ แนะนําหน่วยงานจดหมายเหตุ
2. บรรยายงานจดหมายเหตุ และงานอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ
3. ฝึกปฏิบัติงานอนุรักษ์ การซ่อมบูรณะเอกสารและหนังสือ การเข้าเล่มหนังสือ
การเย็บปกเข้า เล่มหนังสือ การห่อหุ้มเล่มหนังสือ และการจัดการกับเอกสารลักษณะพิเศษ
4. ทัศนศึกษา/ เยี่ยมชมหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ ในเขตใกล้เคียง 3
ชั่วโมง
5. ทบทวนการฝึกปฏิบัติ/ การอบรบ ทดสอบความรู้

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ และผู้สนใจ จํานวน 8 คน

กำหนดการ
21 เม.ย. 2557 ปฐมนิเทศ แนะนําหน่วยงานจดหมายเหตุ โดย หัวหน้าหอจดหมายเหตุ,เยี่ยมชมสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ,บรรยายงานจดหมายเหตุ และงานอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางาน โดย นาย ถาวร รัตนา
22 เม.ย. 2557 ทัศนศึกษางาน และการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ
- สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
- บรรยายงานจดหมายเหตุ และงานอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ
23 เม.ย. 2557 บรรยายงานจดหมายเหตุ และงานอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ
24-25 เม.ย. 2557 ฝึกปฏิบัติงานอนุรักษ์ การซ่อมเอกสาร การซ่อมหนังสือล้างลดกรดในเอกสารและหนังสือ ฯลฯ
28 เม.ย. 2557 ฝึกปฏิบัติการซ่อมบูรณะเอกสารและหนังสือ
29 เม.ย. 2557 ฝึกปฏิบัติการซ่อมบูรณะเอกสารและหนังสือ / การเย็บเข้าเล่มหนังสือและวารสาร
30 เม.ย. 2557 การเย็บเข้าเล่มหนังสือ
1 พ.ค. 2557 การเย็บปกเข้าเล่มหนังสือ/การห่อหุ้มเล่มหนังสือ ฯลฯ
2 พ.ค. 2557
- ทบทวนการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ทดสอบความรู้ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
- ประเมินผลการอบรม
- ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร โดย หัวหน้าหอจดหมายเหตุ

ิวิทยากร โดย
1. นายถาวร รัตนา
2. นายเสถียร โชติชะวงค์
3. นายประภาส โชติชะวงค์

สถานที่ ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ บริเวณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
1. ค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท
2. ค่าที่พัก ( โปรดระบุความต้องการ) ในแบบฟอร์มการจองห้องพัก

สอบถามรายละเอียด
 http://archvies.payap.ac.th
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ (งานอนุรักษ์)
นางสาว นิศาชล กันธิยะวงค์
โทรศัพท์ 0-5385-1478 – 86 ต่อ 7472
E-mail: archives@payap.ac.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: การซ่อมหนังสือและเอกสาร, นายประภาส โชติชะวงค์, นายเสถียร โชติชะวงค์, นายเสถียร โชติชะวงค์, มหาวิทยาลัยพายัพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เราจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบ้างมาศึกษาข้อมูลกันได้แล้วคุณจะไม่ตกยุค
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ( SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER ) #เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินงานของ...
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผลแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน // ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ // ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุ...
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันตำแหน่งระดับ“นักบริหารจัดการยุค4.0″ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาท...
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของลูกจ้าง หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต ...
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
ท่านจะได้ทำผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 31 ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทุกตัวปราศจากสารกันเสียและสารเคมีสังเคราะห์
หลักสูตร 3 เดือน บาร์เทนเดอร์ (เรียนและได้ฝึกงานจริงที่โรงแรมชั้นนำ) เริ่มเรียน 3 พฤศจิกายน 2557 นี้