มีค่าใช้จ่าย

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (26 พ ย 63) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
จำนวนคนดู 1273 ครั้ง
การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (26 พ ย 63) อ.นนทพัฒน์

การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือวิทยากรภายในองค์กรมีทักษะ และมีความพร้อมในการจัดอับรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม การวางตัว การสร้างบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่อบรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ช่วยในการพัฒนา และวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 • การคัดเลือกพนักงาเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยาก
 • ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม
 • ทราบถึงหลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานอบรม ให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร รวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้   
 •  ทราบถึงแนวทางการค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
 • เป็นแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอนทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิคการอบรมพนักงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัว
 • การจัดทำรายงานต่างๆ รวมถึงตัวชี้วัด
 • ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

  หัวข้อการฝึกอบรม

 • บทบาทหน้าที่และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 • ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม
 • การถ่ายทอดเนื้อหา การพูด  การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 • การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง การกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม
 • การคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรในองค์กรหรือหน่วยงาน
 • การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 • การวางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการฝึกอบรม
 • การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 • การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 • การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการออกแบบการจัดกิจกรรม workshop
 • การออกแบบและเขียนหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอ
 • แนวทางในแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นวิทยากร
 • การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดทำรายงานเอกสารต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
 • ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือต้องการพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร
 • ฝึกอบรม – สัมมนา  
  • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน     

ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

  กำหนดการ :      วันพฤหัสดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและ

                 สถานที่ในการฝึกอบรม

      **  รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นเพื่อให้การอบรมสัมนามีประสิทธิภาพ

 

 

บริษัท จีทอล์ค จำกัด เลขที่ 21/74 ซอยนวมินทร์ 42 แยก25  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240

   โทร : 089-7990890  เมล์ : nonthapat1968@gmail.com 

 

Line : cock2511

web : www.gtalkthai.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, แนวทางการทำงานคลังสินค้า, จี ทอล์ค, การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์ให้เป็นมืออาชี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย และการแข่งขันทาง...
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
จัดสมดุลของชีวิต ผ่อนคลายความเครียด ฝึกการนอนที่ถูกต้อง
หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาจากความเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นต้องประกอบด้วยความไว้ใจและให้เกียรติกันและกัน การเคารพตนเองและผู้อื่นด้วยการส...
ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากลดน้ำหนัก มีรูปร่างที่ดี แต่ทำมา 108 วิธีแล้ว ยังไม่เห็นผล เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่เวิร์ค แสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรนกับ
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด...
ความสำเร็จและความสุขในการทำงานเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามปรารถนาให้เกิดขึ้น การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นขององค์กร ขึ้นอยู่บุคลากรทุกคนทำงานกันอย่าง...